Volume 24 (1978) - Issue 7

Špaldon, E., Očkay, Š.
Technological value of spring barley. II. effect of various forms and doses of NPK fertilizers.
Technologická hodnota jarného jačmeňa. II. vplyv rôznych foriem a dávok NPK hnojív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 7, pp. 569-580.

Hraška, Š., Petrovic, J.
Heritability of quantitative characters of winter wheat in the F2 generation. Part II.
Dedičnosť kvantitatívnych znakov ozimnej pšenice v F2 generácii. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 7, pp. 581-592.

Ivanič, J.
Effect of various sulphate fertilizers on the nutrient uptake and yield of spring barley.
Vplyv rôznych síranových hnojív na príjem živín a úrodu jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 7, pp. 593-605.

Galba, J., Poláček, Š.
Environment and arsenic content in the soil of the contaminated area of thermal power station ENO. Part III.
Životné prostredie a obsah arzénu v kontaminovanej oblasti tepelnej elektrárne ENO. III. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 7, pp. 606-617.

Mačuha, P.
The residual effect of liming and PK manuring in growing alfalfa on the subsequent winter wheat.
Reziduálny účinok vápnenia a hnojenia PK pri pestovaní lucerny siatej na následnú plodinu ozimnú pšenicu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 7, pp. 618-627.

Meňhartová, I., Labuda, J., Lichner, S.
Effect of intensive manuring on the mineral composition of the grass cover.
Vplyv intenzívneho hnojenia na minerálne zloženie trávneho porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 7, pp. 628-635.

Gálik, R., Čupka, V.
Effect of the addtion of citric acid and urea in combination with pronifer on the digestibility of nutrients and nitrogen retantion in pigs.
Vplyv prídavku kyseliny citrónovej a močoviny v kombinácii s proniferom na stráviteľnosť živín a retenciu dusíka ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 7, pp. 636-642.

Zubrický, J.
A study of thinlayer chromatography of green silage maize pigments and maize silage from the viewpoint of satisfying the need carotene in beef cattle nutrition.
Štúdium tenkovrstvovej chromatografie pigmentov zelenej silážnej kukurice a kukuričnej siláže z hľadiska krytia potreby karoténu vo výžive hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 7, pp. 643-649.

Bobáková, E., Adamec, O., Košutský, J.
Effect of some foreign substances on the hormonal efficiency of estradiol in chickens.
Vplyv niektorých cudzorodých látok na hormonálnu účinnosť estradiolu u kurčiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 7, pp. 650-656.

Top