Volume 48 (2002) - Issue 11

MIKLOVIČOVÁ, J.
Incidence of rhizomania of sugar beet in the Slovak Republic.
Výskyt rizománie repy cukrovej v Slovenskej republike.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 11, pp. 561-565

ŠUBÍKOVÁ, V., BOJŇANSKÝ, V., KOLLEROVÁ, E.
Weed alternative hosts of rhizomania virus (BNYVV) in the Slovak Republic.
Buriny - alternatívne hostitele vírusu vyvolávajúceho rizomániu (BNYVV) na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 11, pp. 566-572

RENČO, M.
Occurrence of Heterodera schachtii and Heterodera evenae in the sugar beet growing areas of the Slovak Republic.
Výskyt Heterodera schachtii a Heterodera avenae v repárskych oblastiach Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 11, pp. 573-579

HUSZÁR, J., GREGUŠKOVÁ, R.
Antagonistic characteristics of Trichoderma harzianum Rifai strain B1 ti some isolates of Fusarium oxysporum (Schlecht) Sacc. in vitro.
Antagonistické vlastnosti kmeňa Bl Trichoderma harzianum Rifai proti niektorým izolátom Fusarium oxysporum (Schlecht) Sacc. v podmienkach in vitro.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 11, pp. 580-585

JAVOREKOVÁ, S.
Mycobacteria as indicator of surface water contamination due to agriculture.
Myxobaktérie ako indikátor znečistenia povrchových vôd poľnohospodárstvom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 11, pp. 587-594

DRIMAL, J.
Growth and development of organs of winter wheat plants as affected by chemical and biological active substance of fungicide preparations.
Vplyv chemických a biologických účinných látok fungicídnych prípravkov na rast a vývoj orgánov rastlín pšenice ozimnej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 11, pp. 595-602

BOJŇANSKÝ, V.
The history and present time of the plant protection in the Slovak Republic.
História a súčasnost' ochrany rastlín na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 48, 2002, N. 11, pp. 603-605

Top