Volume 40 (1994) - Issue 1

Moudrý, J.
Effects of year, cultivars, environment and management on increase yields parameters by naked and hulled oats.
Podíl ročníku, odrud, prostředí a agrotechniky na přírustcích výnosových prvku u bezpluchého a pluchatého ovsa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 1, pp. 1-15.

Michalík, I., Holečková, J., Urminská, D., Bojňanská, T.
The interaction relations between proteins fractionation and the quality of the winter wheat crop.
Interakčné vzťahy medzi skaldbou bielkovín a kvalitou úrody ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 1, pp. 16-33.

Užík, M., Žofajová, A., Smolko, M., Jakúbek, E.
Performance of synthetic populations from family polycross in teraploid red clover.
Výkonnosť syntetických populácií z rodinného polycrossu a topcrossu pri tetraploidnej ďateline lúčnej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 1, pp. 34-47.

Vláčil, R.
The utilization of forage crop areas fro meat sheep breeding.
Využitie plôch krmovín pre chov mäsových oviec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 1, pp. 48-59.

Blaho, R., Fľak, P., Bulla, J.
Influence of daily weight gain size on body frame and performance of heifers during period.
Vplyv veľkosti denného prírastku hmotnosti v čase odchovu na telesný rámec a úžitkovosť jalovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 1, pp. 60-68.

Rybanská, M., Pšenica, J.
Changes of relationship of bull-dams in population of Slovak pinzgau cattle.
Zmeny príbuznosti matiek býkov v populácii slovenského pinzgauského dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 1, pp. 69-73.

Top