Volume 38 (1992) - Issue 1-2

Gábriš, Ľ., Ondrišík, P., Demova, E.
Migration of basic cations in soil profile by the effect of fertilization by fertilizers. I. Bivalent cations of calcium and magnesium.
Migrácia bázických katiónov v pôdnom profile vplyvom hnojenia priemyselnými hnojivami. I. dvojmocné katióny vápnika a horčíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 1-2, pp. 1-14.

Mórová, E., Buchotová, V., Belická, V.
Effect of nitrogenous fertilization on protein content and amino acid composition in proteins.
Vplyv dusíkatého hnojenia na obsah a aminokyselinové zloženie bielkovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 1-2, pp. 15-23.

Kováč, K.
Optimalization of soil cultivation to winter wheat after spring barley.
Optimalizácia obrábania pôdy k ozimnej pšenici po jarnom jačmeni.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 1-2, pp. 24-35.

Líška, M.
Protection of spring barley Against Rhynchosporium secalis by choice fungicides.
Ochrana jarného jačmeňa proti rynchospóriovej škvrnitosti vybranými fungicídmi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 1-2, pp. 36-48.

Folkman, I., Jánčovič, J.
Effect of the alternated intensity of nitrogenous fertilization on dry matter production in grass cover.
Vplyv striedavej intenzity dusíkatého hnojenia na produkciu sušiny trávneho porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 1-2, pp. 49-56.

Králik, J., Fiala, K., Láničková, B., Rauscherová, L.
Effect of Paclobutrazol on biomais production in couch-grass (Agropyron repens /L./ P. BEAUV.).
Vliv Paclobutrazolu na tvorbu biomasy pýru plazivého (Agropyron repens /L./ P. BEAUV.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 1-2, pp. 37-65.

Uhlár, J., Rybanská, M.
Meat efficiency of bulls in station for control of fattening ability and carcass value in Dvorianky.
Mäsová úžitkovosť býkov na stanici kontroly výkrmnosti a jatočnej hodnoty Dvorianky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 1-2, pp. 66-73.

Gavalier, M., Pšenica, J., Kadlečík, O.
Ratio of the aditive and heterosis effects on growth intensity of bulls in the central performance testing stations in Slovakia.
Podiel aditívnych a heteróznych efektov na intenzite rastu býkov v centrálnych odchovniach na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 1-2, pp. 74-81.

Antal, J., Bulla, J., Hubinský, V.
Effect of growth intensity on carcass composition in bulls of meatier type Slovak Pinzgaus breed.
Vplyv intezity rastu na zloženie jatočného tela býkov slovenského pinzgauského plemena mäsovejšieho typu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 1-2, pp. 82-90.

Blaho, R., Uhrín, V., Fľak, P.
Effect of different growth intensity of live weight in pre and postpubertal period on the change of carcass in heifers.
Vplyv rôznej intenzity rastu živej hmotnosti v pre a postpubertálnom období na zmenu jatočného tela jalovíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 1-2, pp. 91-100.

Čerešňáková, Z., Nitrayová, S., Szalayová, M., Slaměna, Z.
Nutritive value of choice varieties of pea (Pisum sativum ssp. sativum).
Výživná hodnota vybraných odrôd hrachu siateho (Pisum sativum ssp. sativum).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 1-2, pp. 101-108.

Mertin, D.
Concentration of some mineral elements in summer fur of youngs in crossbreds of red fox with silver fox.
Koncentrácia niektorých minerálnych prvkov v letnej srsti mláďat krížencov líšky obyčajnej červenej so striebornou líškou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 1-2, pp. 110-116.

Kubišová, S., Háslbachová, H., Čermák, K.
Size effect of bee-hive space on evolution of ovary function in worker-bees.
Vplyv veľkosti úľového priestoru na rozvoj funkcie vaječníkov včiel-robotníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 1-2, pp. 117-124.

Užík, M., Žofajová, A.
Estimate of economic weights for selection indices.
Odhad ekonomických váh pre selekčné indexy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 1-2, pp. 135-144.

Top