Volume 13 (1967) - Issue 12

Folkman, I., Lichner, S.
Study of changes of density in some grass species in natural meadow herbage in a long-term experiment.
Štúdium zmien pokryvnosti niektorých druhov tráv v prirodzenom lúčnom poraste v dlhodobom pokuse.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 12, pp. 881-894.

Gabriš, J.
Contribution to the verification of usefulness of methods for the evaluation of breeding bulls under the conditions of a lower level of the breeding work.
Príspevok na overenie vhodnosti metód hodnotenia plemenných býkov v podmienkach nižšej úrovne plemenárskej práce.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 12, pp. 895-902.

Sidor, V.
Differentiation of utility and constitutional types of our pig breeds, part I.
Diferenciácia úžitkového a konštitučného typu našich plemien ošípaných, I. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 12, pp. 903-912.

Hanzelík, F., Kelemen, P.
Deformation effect of wheat grains in dynamic load pressure.
Deformačná práca zŕn pšenice pri dynamickom zaťažení.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 12, pp. 913-926.

Janáč, K.
The signification of the regional specialization of type buildings for cattle with regard to the climatic regions of ČSSR.
Význam rajonizácie typových objektov pre hovädzí dobytok s ohľadom na klimatické oblasti ČSSR.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 12, pp. 927-933.

Ambroš, P.
Economic effectiveness of foundation production funds in agriculture and the factor influencing it.
Ekonomická efektívnosť základných výrobných fondov v poľnohospodárstve a na ňu vplývajúce faktory.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 12, pp. 934-942.

Habovštiak, J.
Results of making use high nitrogen rations in the countries of the council of economic mutual aid.
Výsledky použitia vysokých dávok dusíka v krajinách RVHP.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 12, pp. 943-946.

Top