Volume 41 (1995) - Issue 6

Hanes, J., Zaujec, A., Thanh, B.D.
Charge characteristics of albo-gleyic Luvisol.
Nábojová charakteristika Luvizeme pseudoglejovej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 6, pp. 401-411.

Mucha, V.
Dynamics of enzyme activity in orthic Luvisol and Fluvi-calcaric phaeozem under selected crops. II. peroxidase and polyphenoloxidase activity.
Dynamika enzýmovej aktivity v hnedozemných a čiernicových pôdach pod porastom vybraných plodín. II. peroxidázy a polyfenoloxidázy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 6, pp. 412-420.

Novák, J.
Non-tillage rejuvenaton of ruderal grassland by reseeding. I. The changes in soil.
Bezorbová obnova ruderálneho trávneho porastu prísevom. I. zmeny v pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 6, pp. 421-431.

Gubiš, V.
Methodological problems of alfalfa selection for resistance to the stem nematode (Ditylenchus dipsaci).
Metodologické problémy selekcie lucerny na rezistenciu voči háďatku zhubnému (Ditylenchus dipsaci).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 6, pp. 432-441.

Šubová, J.
Assortment collection of initial sources of potatoes on the basis of dihaploids.
Kolekcia východiskových zdrojov zemiaka na báze dihaploidov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 6, pp. 442-455.

Hubinský, J.
Optimization of layouts of housing areas for dairy-cows.
Optimalizácia dispozičného riešenia objektov pre ustajnenie dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 6, pp. 456-469.

Top