Volume 26 (1980) - Issue 10

Andraščík, M., Adamovský, F., Belej, J., Húska, J.
Effect of manufacturing rate on the biomass yield of winter wheat grain.
Vplyv intenzity hnojenia na úrodu biomasy zrna ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 10, pp. 885-896.

Brindza, J.
Variability of the content of amino acids in the grain of wheat hybrides of the F1 generation.
Variabilita obsahu aminokyselín v zrne pšenice hybridov F1 generácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 10, pp. 897-906.

Miklovič, D.
The dynamics of natrium in the ontogenesis of sugar beet in relation to the sugar content.
Dynamika sodíka v ontogenéze cukrovej repy vo vzťahu k obsahu cukru.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 10, pp. 907-912.

Gregorová, H.
Comparison of the content of mineral substances in the dry matter of the perennial grass stand and in its component Dactylis glomerata at the application of various nitrogen doses.
Porovnanie obsahu minerálnych látok v sušine trvalého trávneho porastu a v jeho komponente reznačke lalačnatej pri aplikácii rozdielnych dávok dusíka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 10, pp. 913-921.

Morháč, P., Rajtúch, J., Strhánsky, M.
Production power of tall rescue (Festuca arundinacea Schreb.).
Produkčná schopnosť kostravy trsťovitej (Festuca arundinacea Schreb.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 10, pp. 922-930.

Muchová, Z., Frančáková, H.
Effect of storing on the chance of some quality indices of the winter wheat triticale.
Vplyv skladovania na zmenu niektorých kvalitatívnych ukazovateľov ozimnej pšenice a tritikale.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 10, pp. 931-939.

Peter, V., Chrappa, V., Grom, A. et al.
Effect of some technological factors on the yield and economy of the production of consumer eggs.
Vplyv niektorých technologických činiteľov na úžitkovosť a ekonomiku výroby konzumných vajec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 10, pp. 940-963.

Top