Volume 15 (1969) - Issue 8

Krajčovič, V., Vološin, J., Holúbek, R.
Evaluation of fodder production and harvesting for haylage in the Harvestore system at the permanent state-wide agricultural exhibition farm in Nitra and at the state farm in Bajč.
Zhodnotenie výroby a zberu krmovín pre senážovanie v systéme Harvestore na MSCPV v Nitre a na 3M Bajč.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 8, pp. 673-684.

Habovštiak, J.
Contribution to the productive rate of clover cultures on permanent grassland.
Príspevok k produkčnej schopnosti ďatelinovín na prirodzených trávnych porastoch.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 8, pp. 685-691.

Gajdošík, M., Gyarmathy, E.
Study of wool fineness, legth and density and mutual ration of individual types of fibres in the fleece of the improved type of the Valachian breed.
Štúdium jemnosti, dĺžky, hustoty vlny a vzájomného pomeru jednotlivých typov vlasov v rúne valašiek zušľachteného typu.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1968, N. 8, pp. 692-698.

Majerčiak, P., Smidt, D., Šahidi, R., Harms, E.
Morphological and functional changes of sexual organs in prepuberal sows of various age after the administration of PMS and HCG hormones.
Morfologické a funkčné zmeny pohlavných orgánov prepuberálnych prasničiek rôzneho veku po aplikácii hormónov PMS a HCG.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 8, pp. 699-712.

Ivanka, L., Fogaš, I.
An econometric study of the profitableness of beef cattlefaising at the agricultural enterprise.
Ekonomické štúdium rentability chovu hovädzieho dobytka v poľnohospodárstve.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 8, pp. 713-726.

Palo, V., Tóth, B.
Some volatile components in the lumpy sheep-cheese and their possible realation to the formation of taste and aroma.
Niektoré prchavé zložky v ovčom hrudkovom syre a ich možný vzťah k tvorbe chuti a vône.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 8, pp. 727-734.

Hubinský, J.
Project of farm for 250 milk cows with box housing without litter in association with liquid manure irrigation in hill area of Slovakia.
Projekt farmy pre 250 dojníc s boxovým bezpodstielkovým ustajnením s nadväznosťou na hnojovicovú závlahu v horskej oblasti Slovenska.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, n. 8, pp. 735-739.

Kandera, J.
The reaction of clovergrasses to microelemnts.
Reakcia ďatelinovín na mikroelementy.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, n. 8, pp. 740-748.

Top