Volume 41 (1995) - Issue 5

ŠEFČÍK, P., JAMBOR, P., FALŤANOVÁ, N.
Georelief and soil properties.
Georeliéf a pôdne vlastnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 5, pp. 321-340.

GÁBRIŠ, Ľ., PETŘVALSKÝ, V.
Some relationships between biological activity and application of fertilizers.
Niektoré vzťahy biologickej aktivity pôdy a aplikácie priemyselných hnojív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 5, pp. 341-349.

Mucha, V.
Dynamics of enzyme activity in orthic Luvisol and Fluvi-calcaric Phaeozem under the selected crops. I. catalase activity.
Dynamika enzýmovej aktivity v hnedozemných a čiernicových pôdach pod porastom vybraných plodín. I. aktivita katalázy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 5, pp. 350-357.

Krnáčová, Z.
Interpretation and evaluation of soil-substratum complexes with respect to protect of cleaness of sources underground and surface waters.
Interpretácia a hodnotenie vlastností pôdno-substrátových komplexov vo vzťahu k ochrane čistoty zdrojov podzemných a povrchových vôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 5, pp. 358-369.

Kara, V.
The windbreak effect of microclimate of the adjacent environment in agricultural landscape.
Vplyv vetrolamov na mikroklímu priľahlého prostredia v poľnohospodárskej krajine.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 5, pp. 370-382.

Gáborčík, N.
Dry matter, nitrogen and mineal elements distribution in the intermediate and kabuli types of Chickpea (Cicer arietinum L.).
Distribúcia sušiny, dusíka a minerálnych živín v cíceri baraňom (Cicer arietinum L.) indermediálneho typu a typu kabuli.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 5, pp. 383-391.

Koziková, L., Bulla, J.
Chromosomal analysis of transgenic boar and its offspring.
Analýza chromozómov transgénneho kanca a jeho potomkov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 41, 1995, no. 5, pp. 392-398.

Top