Volume 17 (1971) - Issue 10

Andráščík, M., Matejčík, Š.
Effect of the seeding rate and nutrition on the grain yield of winter wheat (Triticum aestivum L.).
Vplyv výsevku a výživy na úrodu zrna ozimnej pšenice (Triticum aestivum L.).
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 10, pp. 807-816.

Göbv, A., Kubjatko, F., Droba, A.
A study of the anatomical structure of halm in some lines of winter wheat. I. basic tissues.
Štúdium anatomickej stavby stebla niektorých línií ozimnej pšenice. I. základné pletivá.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 10, pp. 817-831.

Priehradný, S., Janitor, A.
The effect of dinocap spray on the capacity of barley to bind water when attacked by Erysiphe graminis f. sp. Hordei Marchal. Part I.
Vplyv postreku dinocapu na schopnosť jačmeňa pútať vody pri napadnutí hubou Erysiphe graminis f. sp. Hordei Marchal. I. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, n. 10, pp. 832-844.

Hanes, J.
A study of lysimetric waters of brownearth on loess in intensive manuring with mineral fertilizers. V. migration of the precipitation water in the soil profile.
Štúdium lyzimetrických vôd hnedozeme na spraši pri intenzívnom hnojení minerálnymi hnojivami. V. migrácia niektorých katiónov infiltráciu zrážkovej vody v pôdnom profile.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 10, pp. 845-851.

Vrkoč, F., Černý, V.
Effect of some agrotechnical meaures on the structure of srpng barley yield.
Vplyv niektorých agrotechnických opatrení na štruktúru výnosov jarného jačmeňa.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 10, pp. 852-860.

Peter, V., Chrappa, V., Grom, A., Švec, R.
Productiveness of egg-producing types of hens in diferent poultry cage batteries.
Úžitkovosť znáškových typov sliepok v rôznych klietkových batériách.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 10, pp. 861-871.

Plesník, J., Cibuľa, M.
Evaluation of milk yield of F1 generation of pinzgau and ayshire breed.
Vyhodnotenie mliekovej úžitkovosti kríženiek F1 generácie pinzgauského a ayshirskeho plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 10, pp. 872-878.

Lindovský, R., Jakubec, V.
Determination of parameters of factors of quantitative and qualitative production of wool in various breeds of sheep.
Stanovenie parametrov faktorov kvantitatívnej a kvalitatívnej produkcie vlny pri rôznych plemenách oviec.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 10, pp. 879-888.

Bellér, I.
Presuppositions to the selection of milk cows. IV. correlation of milk yield in the first lactation to that in subsequent lactations in different population of cows.
Predpoklady pre výber dojníc. IV. vzťah dojivosti v I. laktácii k dojivosti v ďalších laktáciách v rozdielnych súboroch kráv.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 10, pp. 889-895.

Grofík, R., Ivanka, L.
On the problem of the calculation of heredity coefficient.
K otázke výpočtu koeficienta dedivosti.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, N. 10, pp. 896-898.

Hubinský, J.
Information from the operation of a cow-house for 200 milk cows with tying-type litterless stabling in a mountainous region. Part II.
Poznatky z prevádzky kravína pre 200 dojníc s väzným bezpodtielkovým ustajnením v horskej oblasti. II. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XVII, 1971, n. 10, pp. 899-906.

Top