Volume 33 (1987) - Issue 2

L.-Bartošová, M., Pilát, A., Kováč, K.
Effect of forecrop, date and depth of plughing on changes of hydrophysilcal soil properties and grain yield of winter wheat. Part II.
Vplyv predplodiny, termínu a hĺbky orby na zmeny hydrofyzikálnych vlastností pôdy a úrodu zrna ozimnej pšenice. II. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 2, pp. 97-107.

Hanes, J.
A study of the effect of wheat straw and CaCO3 on chemical properties of Albo-gleyic Luvisol under laboratory conditions. Part III. Influence of investigated components on the activity of aluminium and hydrogen ions.
Štúdium vplyvu pšeničnej slamy a CaCO3 na chemické vlastnosti illimerizovanej pôdy oglejenej v laboratórnych podmienkach. III. časť - vplyv skúmaných komponentov na aktivitu vodíkových a hliníkových iónov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 2, pp. 108-119.

Tomáš, J.
Effect of graded nutrient rates on the resorption of Nitrogen Potassium, Ccalcium and Sulphur by Lucern.
Účinok stupňovaných dávok živín na resorpciu dusíka, draslíka, vápnika a síry lucernou siatou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 2, pp. 120-127.

Dovjak, V., Andraščík, M.
Effect of mineral nutrition on the production of dry matter, drug yield and production of essential oil of camomile.
Vplyv minerálnej výživy na tvorbu sušiny, úrodu drogy a tvorbu silice rumančeka pravého.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 2, pp. 128-137.

Kulich, J., Lahučký, L.
Basic nutrition and phytotoxicity of heavy metals. Part I.
Základná výživa a fytotoxicita ťažkých kovov. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 2, pp. 138-144.

Krucká, M., Kysucká, S.
Effect of growth stimulator on the photosynthetic assimilation of grape-vine leaves.
Vplyv rastového stimulátora na fotosyntetickú asimiláciu listov viniča hroznorodého.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 2, pp. 145-156.

Bielik, P.
Effectiveness of inputs in agricultural production under comparable natural conditions of the Mid-Slovakian region.
Efektívnosť vkladov do poľnohospodárskej výroby v porovnateľných prírodných podmienkach stredoslovenského kraja.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 2, pp. 157-164.

Sloboda, A., Bodo, M.
Economical analysis of two variants of potato lifting.
Ekonomická analýza dvoch variantov zberovej manipulácie zemiakov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 2, pp. 165-171.

Hajnal, J.
Analysis of labour costs in strawbery growing.
Analýza pracovných nákladov pri pestovaní jahôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 2, pp. 172-181.

Top