Volume 16 (1970) - Issue 5

Boháč, J., Šprtelová, B.
A study of the suitability of some varieties of soya for the silage mixture with maize.
Štúdium vhodnosti niektorých odrôd sóje pre miešanku s kukuricou na siláž.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 5, pp. 380-386.

Krajný, P.
A contribution to the study of the influence of temperature and humidity on the occurence of Ustilago tritici (P e r s.) Jens. in field conditions.
Príspevok k štúdiu vplyvu teploty a vlhkosti na výskyt prašnej snetí pšeničnej [Ustilago tritici (P e r s.) Jens.] v poľných podmienkach.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 5, pp. 387-396.

Zajonc, I.
The influence of high doses of nitrogen fertilizers on the abundancy of Lumbricidae) in grass growths.
Vplyv vysokých dávok dusíkatých hnojív na výskyt dážďoviek (Lumbricidae) v trávnych porastoch.
Poľnohospodrástvo, vol. XVI, 1970, N. 5, pp. 397-406.

Antal, J.
A study of the rate of growth of separate parts of digestive system of calves of the slovak spotted and Pinzgau breeds.
Štúdium intenzity rastu jednotlivých častí tráviacej sústavy teliat slovenského strakatého a pinzgauského plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 5, pp. 407-413.

Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 5, pp. 414-419.
Physiological vaues of the activity of diaminoxidase in the mucous membrane of the alimentary tract in theblood serum and the kidneys of beed cattle.
Beseda, I., Blaho, R.

Gábriš, J.
Correlations between the health condition of some organs of pigs and their fattening value.
Vzťahy medzi zdravotným stavom niektorých orgánov ošípaných a ich jatočnou hodnotou.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 5, pp. 420-428.

Kresák, M.
Investigation of acclimatuzation processes in bees in the generation sequence.
Výskum aklimatizačných pochodov u včiel v generačnom slede.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 5, pp. 429-437.

Valter, L., Majerník, O.
A study of the influence of basic production factors on the resulting agricultural output in the unified cooperative farms in Slovakia.
Štúdium vplyvu základných produkčných faktorov na výslednú poľnohospodársku produkciu na jednotných roľníckych družstvách na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 5, pp. 438-449.

Šúr, D., Vološin, J.
A contribution to the study of the influence of nutrion and of the way of use on the dynamics of green mass growing on a natural pasture land.
Príspevok k štúdiu vplyvu výživy a spôsobu využívania na dynamiku rastu zelenej hmoty na prirodzenom pasienku.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 5, pp. 450-458.

Hubinský, J.
Reconstruction and modernization of older purpose-built buildings for calf greeding. Part III.
Rekonštrukcia a modernizácia starších účelových stavieb na odchov teliat. III. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 5, pp. 459-462.

Top