Volume 7 (1960) - Issue 8

Hroššo, F.
THe fertilization of soils and the rise of the soil fertility.
Zúrodňovanie pôd a zvyšovanie pôdnej úrodnosti.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 8, pp. 561-572.

Ivanička, J.
The influence of drainage and irrigation of soils on their fertilization and improvement of their efficiency.
Vplyv odvodnenia a zavlažovania pôd na zúrodnenie a zvyšovanie pôdnej úrodnosti.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 8, pp. 573-588.

Turčány, J., Dobiaš, A.
Crop rotation and fertility of the soil.
Osevné postupy a úrodnosť pôdy.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 8, pp. 589-604.

Juráň, C.
The influence of lucerne and lucerne - grass mixture on the improvement of the soil structure.
Vplyv lucerny a lucernotrávnej miešanky na zlepšenie pôdnej štruktúry.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 8, pp. 605-616.

Straňák, A.
A contribution to the question of the improvement of the fertility of the soil by adequate tillage.
K otázke zlepšení úrodnosti pudy správným obdělávaním.
Poľnohospordástvo, vol. VII, 1960, N. 8, pp. 617-630.

Kandera, J.
The importance of the organic substance and of the liming in the fertilization of soils.
Význam organickej hmoty a vápnenia pri zúrodňovaní pôd.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 8, pp. 631-642.

Sýkora, J.
Soil conservation in Slovakia.
Ochrana pôdneho fondu na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 8, pp. 643-654.

Top