Volume 14 (1968) - Issue 2

Gorm, A., Rýdlová, F.
International cooperation in the research of broiler production in the frame - work of the states of the council of economic mutual aid.
Medzinárodná spolupráca vo výskume výroby brojlerov v rámci štátov RVHP.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1967, N. 2, pp. 81-85.

Veneni, M.
Irrigation requirement of sugar beet under the conditons of central Vah valley.
potreba závlahovej vody pre cukrovú repu v podmienkach stredného Považia.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 2, pp. 86-94.

Pospíšilová, D.
Study on table varieties of vine (II).
Štúdium stolových odrôd viniča, II. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 2, pp. 95-108.

Fryček, A.
Influence of alternating using herbages on the production of green mass.
Vplyv striedavého využitia trávnych porastov na produkciu zelenej hmoty.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 2, pp. 109-121.

Höll, Č.
Investigation of the progeny test factors of bulls of the slovak spotted breed.
Výskum ukazovateľov skúšok potomstva býkov slovenského strakatého plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 2, pp. 122-130.

Sidor, V., Paška, I.
Contribution to the objective estimation and turning into money of slaughter pigs on the basis of subcutaneous-fat formation.
Príspevok k objektívnemu hodnoteniu a speňažovaniu jatočných ošípaných na základe vývinu podkožného tuku.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 2, pp. 131-138.

Adamec, O., Ledeč, M., Grom, A., Košutzký, J.
Contribution to the study of the effect of various hormone preparations as inhibitors of egg laying in hens - antigest.
Príspevok k štúdiu účinku rôznych hormonálnych preparátov ako inhibítorov znášky u sliepok - antigest.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 2, pp. 139-144.

Kandera, J.
Chemical composition of clover crops, nutrient intake and uptake by yields.
Chemické zloženie ďatelinovín, príjem a odčerpanie živín úrodami.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 2, pp. 145-153.

Gavora, J.
Random mated control populations and their application in poultry research and in practice.
Náhodné párené kontrolné populácie a ich použitie v hydinárskom výskume a v praxi.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 2, pp. 154-160.

Top