Volume 36 (1990) - Issue 12

Jančovič, J.
Dynamics of inorganic nitrogen in soil of grass cover.
Dynamika anorganického dusíka v pôde trávnych porastov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 12, pp. 1073-1082.

Jamriška,P.
Influence of marging effect on the compensation of blank spaces in stand of alfalfa.
Účinok okrajového efektu na kompenzáciu medzier v poraste lucerny siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 12, pp. 1038-1091.

Pospíšilová, Ľ.
Water redistribution in soil at drop irrigation.
Redistribúcia vody v pôde pri kvapkovej závlahe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 12, pp. 1092-1101.

Vavák, V.
Cow ethology from point of view of biorhytm analysis in environment of free box stabling.
Etológia kráv z hľadiska analýzy biorytmov v prostredí voľného boxového ustajnenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 12, pp. 1102-1110.

Šebová, K.
Alometric growth of the internal organs, feathers and blood in Japanesse quails.
Alometrický rast vnútorných orgánov, peria a krvi u japonských prepelíc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 12, pp. 1111-1116.

Daňo, J.
Analysis of economic results of carp breeding in Slovakia.
Analýza ekonomických výsledkov chovu kapra na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 12, pp. 1117-1123.

Fazekašová, D.
Trial for complex agronomic characterization of soils in flysh region in relation to security of production.
Pokus o komplexnú agronomickú charakteristiku pôd flyšovej oblasti vo vzťahu k zabezpečeniu produkcie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 36, 1990, no. 12, pp. 1124-1132.

Top