Volume 26 (1980) - Issue 4

Kandera, J.
Effectiveness of nitrogen manuring in winter wheat.
Efektívnosť hnojenia dusíkom pri ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 4, pp. 305-314.

Bielek, P.
Effect of sampling method and of the modification of soil sample on its capability to accumulate nitrates.
Vplyv spôsobu odberu a úpravy pôdnej vzorky na jej schopnosť akumulovať nitráty.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 4, pp. 315-323.

Jurčová, O., Apalovič, R.
Composted spruce bark used as organic manure.
Kompostovaná smreková kôra ako organické hnojivo.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 4, pp. 324-335

Ondro, S.
Number of seeds in one pod, its formation and heredity method in the first phases following hybridization in horse bean (Faba vulgaris Moench.).
Počet semien v struku, jeho tvorba a spôsob dedenia v prvých fázach po krížení pri bôbe obyčajnom (Faba vulgaris Moench.)
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 4, pp. 336-344.

Džogan, I., Sedlák, Š.
Contrasting of the effect of two-layer and surface reclamation of saline soils of salt type on the amount of hectare yields.
Porovnanie vplyvu dvojvrstvového a povrchového zúrodňovania zasolených pôd slancového typu na výšku hektárových úrod.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 4, pp. 345-353.

Fľak, P., Antal, J.
Allometrical growth of the digestive system of calves with respect to various consumption of plant proteins.
Alometrický rast trávnej sústavy teliat vzhľadom na rôznu spotrebu rastlinných bielkovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 4, pp. 354-367

Chrenek, J.
Correlationships between the morphological properties of body and milk production of the black-spotted lowland milch cows under intensive conditions of nutrition.
Závislosti medzi morfologickými vlastnosťami tela a produkciou mlieka čiernostrakatých nížinných dojníc v intenzívnych podmienkach výživy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 4, pp. 368-377

Kulíšek, V.
Proliferation of myofibrilis in the post-natal musculature.
Prolyferácia myofibríl v postnatálnych svaloch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 4, pp. 378-381.

Paška, Ľ., Hambalková, M., Gajdoš, J.
Distribution and utilization of hot-air feed drier in the west-slovakian region.
Rozmiestnenie a využitie teplovzdušných sušiarní krmív v západoslovenskom kraji.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 4, pp. 382-388.

Vaškovský, P.
An analysis of production factors and their optimum combinaiton in wheat production.
Analýza výrobných faktorov a ich optimálna kombinácia pri výrobe pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 4, pp. 389-396.

Zvada, D., Jech, J., Šabík, J., Paulen, J.
Possibilities of reducing losses in mowing field pea.
Možnosti zníženia strát pri kosení hrachu siateho.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 4, pp. 397-406.

Říman, L., Procházka, M., Mišíková, M.
A study of the correlationships of qualitative properties of a selected assortment of winter wheat.
Štúdium korelačných vzťahov kvalitatívnych vlastností vybraného sortimentu ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 26, 1980, no. 4, pp. 407-413.

Top