Volume 39 (1993) - Issue 10

Morháč, P.
Herbage production and quality of some simple grass/clover mixtures.
Produkcia a kvalita trávnej hmoty jednoduchých miešaniek niektorých tráv s ďatelinami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 10, pp. 773-784.

Mucha, V.
Content and composition of humus substances in selected cambisols of Slovakia.
Obsah a zloženie humusových látok vo vybraných kambizemiach Slovenskej republiky.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 10, pp. 785-797.

Tóth, J., Hušek, F.
Residues of herbicide triazines, urea derivates and chlorinated hydrocarbons in soils and agricultural crops.
Rezíduá herbicídnych triazínov, derivátov močoviny a chlórovaných uhľovodíkov v pôde a poľnohospodárskych plodinách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 10, pp. 798-807.

Hanišová, A., Kubánek, J., Žúrková, D.
Screening for eyespot resistance (Pseudosporella herpotrichoides) in the winter wheat breeding programme.
Výběr na odolnost ke stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) ve šlechtění ozimé pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 10, pp. 808-812.

Roháčik, T., Michalíková, A., Kulichová, R., Michrina, J., Uhlík, V.
Growth and sporulation of Trichoderma harzianum on CDA amended with different content of the adhesives for seed treatment.
Rast a sporulácia Trichoderma harzianum na CDA s rôznym obsahom inkrustačných látok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 10, pp. 813-819.

Michalík, I., Matúš, T., Saygó, M., Karlubík, M.
Production and isolation of bacterial alkalic proteinases.
Produkcia a izolácia bakteriálnych zásaditých proteináz.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 10, pp. 820-829.

Šutiaková, I., Dalliová, D., Holečková, B., Pijáková, N., Šutiak, V.
Observations of plasma lactatedehydrogenase activity in dairy cows kept in the proximity of the East Slovakian Iron Works.
Štúdium laktátdehydrogenázy krvnej plazmy dojníc v spádovej oblasti Východoslovenských železiarní.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 10, pp. 830-839.

Uhlár, J., Rybanská, M.
Meat efficiency of bulls in testing stations of fattening capacity and carcass value in Slovakia during period 1988-1990.
Mäsová úžitkovosť býkov v staniciach kontroly výkrmnosti a jatočnej hodnoty na Slovensku v rokoch 1988-1990.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 39, 1993, no. 10, pp. 840-847.

Top