Volume 31 (1985) - Issue 12

Lorenčík, L.
Energetic aspects of the production of cereal crops from the viewpoint of the efficienc of mineral nutrition.
Energetické aspekty produkcie obilnín z hľadiska efektívnosti minerálnej výživy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 12, pp. 1053-1059.

Mati, R.
Evaluation of the moisture regime of heavy soils from the aspect of complementary irrigation.
Vyhodnotenie vlhkostného režimu ťažkých pôd z hľadiska doplnkovej závlahy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 12, pp. 1060-1068.

Rimár, J., Gejduš, J., Sudzina, M.
DAM 390 in the nutrition of field crops.
DAM 390 vo výžive poľných plodín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 12, pp. 1069-1079.

Mišák, J., Palčák, J.
An analysis of the agricultural system of the East-Slovakian Lowland.
Analýza poľnohospodárskej sústavy východoslovenskej nížiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 12, pp. 1080-1088.

Riník, E.
Cultivation effect of crop rotation.
Zúrodňovací vplyv osevného sledu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 12, pp. 1089-1097.

Šimoničová, M.
Roostock vine regionalization for the Tokay viticultural area.
Rajonizácia podpníkového viniča pre tokajskú vinohradnícku oblasť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 12, pp. 1098-1105.

Top