Volume 14 (1968) - Issue 12

Gáborčík, Š.
Problems and proposal of methodology of experiments with grazing up of grasses.
Problematika a návrh metodiky pokusov so spásaním tráv.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 12, pp. 913-927.

Fryček, A.
Influence of the alternating utilization of grass herbage on botanical composition.
Vplyv striedavého využitia trávneho porastu na botanické zloženie.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 12, pp. 928-937.

Ivanková, J.
Contribution to the study in the forms of phosporus in some soil types.
Príspevok k štúdiu foriem fosforu v niektorých pôdnych typoch.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 12, pp. 938-945.

Fried, K., Jantovič, J.
Hemogram at hemorrhagic syndrome of chickens from the point of view of clinical diagnostics.
Krvný obraz pri hemoragickom syndróme kurčiat z hľadiska klinickej diagnostiky.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 12, pp. 946-953.

Majerčiak, P., Kaldarár, K.
Economic evaluation of the utility properties of White Thoroughbreed pigs and those of the Landrace breed under the Slovakia conditions.
Ekonomické zhodnotenie úžitkových vlastností bielych ušľachtilých ošípaných vlastností bielych ušľachtilých ošípaných a ošípaných plemena landrase v podmienkach Slovenska.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 12, pp. 954-960.

Lindovský, R., Jakubec, V.
A methodological contribution to the establishment of factors of quantitave wool production with sheep of the Cigaj breed.
Metodický príspevok k stanoveniu faktorov kvantitatívnej produkcie vlny oviec plemena cigaja.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 12, pp. 961-971.

Čorba, J.
Evalution of some winter wheat varieties.
Zhodnotenie niektorých odrôd ozimnej pšenice.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 12, pp. 972-975.

Dyk, V.
Salmo gairdneri irideus in the new Štrba lake. The 22nd contribution to the recognition of the hihg tatras fishes.
Pstruh americký dúhový v novom Štrbskom plese. 22. príspevok k poznaniu tatranských rýb.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 12, pp. 976-979.

Brežný, O.
Research into irrigation in Holland.
Závlahový výskum v Holandsku.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 12, pp. 980-988.

Top