Volume 15 (1969) - Issue 6

Holobradý, K., Dobiš, A., Bujdoš, G., Jedličková, H.
Influence of thermal treatment on the availability of potassium of kalitrachytes to plants.
Vplyv termickej úpravy na sprístupnenie draslíka kalitrachytov pre rastliny.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 6, pp. 494-499.

Bartoš, A., Říman, L., Polák, J.
Polyploids of perennial forage crops. Propagation of polyploid material by clones.
Polyploidy viacročných krmovín. rozmnožovanie polyploidného materiálu rezkovaním.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 6, pp. 500-506.

Gajdošík, M.
Influence of age on the fertility of the Cigaj breed ewes.
Vplyv veku na plodnosť oviec plemena cigája.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 6, pp. 507-519.

Fried, K., Jantovič, J.
Contribution to the couting of thrombocytes in the blood of poultry.
Príspevok k počítaniu trombocytov v krvi hydiny.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 6, pp. 520-524.

Višňovský, J.
Contribution to the problems of organizing fixed groups of sows under the conditions of large-capacity farms.
K problematike organizácie pevných skupín prasníc v podmienkach veľkokapacitných fariem.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 6, pp. 525-532.

Okáľ, A.
Influecne of chlorpromazin on the result of mass liver finishing of geese.
Vplyv chlórpromazínu na výsledok hromadného pečeňového dokrmu husí.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 6, pp. 533-537.

Kurota, Š.
Contribution to the designing of pig fattening stations.
Príspevok k navrhovaniu výkrmní ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 6, pp. 538-544.

Bakša, J., Turi-Nagyová, E.
Some adjustment difficulties of the graduates of the unoversity of agriculture in Nitra in the practice.
Niektoré adjustačné ťažkosti absolventov Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v praxi.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 6, pp. 545553.

Kóňa, E.
Nations of the digestion and utilization of basic nutriets by ruminants in relation to the animal produce production.
Poznatky o trávení a utilizácií základných živín u prežúvavcov vo vzťahu k tvorbe živočíšnych produktov.
Poľnohospodárstvo, vol. XV, 1969, N. 6, pp. 554-570.

Top