Volume 51 (2005) - Issue 4

ŠIMKO, Š.
Story of utilization of antibiotics in nutrition of farm animals in former Czechoslovakia in 1950-1975.
História používania antibiotík vo výžive hospodárskych zvierat v bývalom Československu v rokoch 1950?1975.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 4, pp. 169-179.

VARÁDY, J., SOPKOVÁ, D., JANKUROVÁ, J.
Passage of ammonia through rumen epithelium of lamb and ewe in in vitro conditions.
Prestup amoniaku cez bachorovú sliznicu jahniat a oviec v podmienkach in vitro.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 4, pp. 180-184.

MARAČEK, I., KRAJNIČÁKOVÁ, M., KOSTECKÝ, M.
Biotechnical control of oestrus in Slovak Tsigaya sheep during anoestrus phase of reproductive cycle.
Biotechnické riadenie estru oviec Slovenská cigája počas anestrickej fázy reprodukčného cyklu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 4, pp. 185-192.

ŠUTIAKOVÁ, I., ELEČKO, J., ŠUTIAK, V., PORÁČOVÁ, J., VENGLOVSKÝ, J., PAČAJOVÁ, Z., ŠULÍK, E.
Electrophoretic characteristics of plasma a-proteinase inhibitors in healthy and mastitide-diseased sheep.
Elektroforetická charakteristika alfa-1-proteinázových inhibítorov zdravých a na mastitídu chorých oviec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 4, pp. 193-199.

VASIĽ, M.
Effectivity of causal and symptomatic treatment of environmental mastitis in dairy cows.
Účinnosť kauzálnej a symptomatickej liečby environmentálnych mastitíd dojníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 4, pp. 200-206.

ŠOCH, M., KREJČÍ, M., LUKEŠOVÁ, D., NOVÁK, P., BROUČEK, J.
Possibility of endoparasitic diseases treatment of horses using homeopathic preparation.
Možnosti využití homeopatických přípravků při léčbě endoparazitóz koní.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 4, pp. 207-213.

KOSTECKÁ, Z., BLAHOVEC, J.
Nutrition aspects of insulin-like growth factor (IGF) system (review).
Nutričné aspekty systému rastových faktorov podobných inzulínu (IGF) (prehľad).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No.4, pp. 214-219.

Top