Volume 50 (2004) - Issue 4 - 6

TÜCER, A., TERZAN, F., GIJLER, H., KOÇER, H., ERKAL, N.
A comparison of different sprayer in term of pesticide deposition and biological efficacy against leaf hopper (Empoasca decipens and Asymetrasca decedens) in cotton.
Porovnanie rôznych postrekovačov v závislosti od vytvoreného povlaku pri aplikácii pesticídov a biologickej účinnosti proti cikádočke zemiakovej (Empoasca decipens a Asymetrasca depedens) v poľných podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 4-6, pp. 57-66

POŠTA, J., HLADÍK, T.
Geometrical shape and life-span of plough blades.
Geometrický tvar a životnost plužních čepelí.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 4-6, pp. 67-71

WALCZYKOVA, M., ABOUD, Z.
Effect of working condition changes on tillage energy requirements.
Vplyv zmeny pracovných podmienok na energetickú náročnost' spracovania pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 4-6, pp. 72-78

SLOWIŃSKI, K., WALCZYK, J.
Method of draft measurement of nursery machines.
Metóda merania pracovného odporu škôlkárskych strojov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 4-6, pp. 79-83

PETRANSKÝ, I., DRABANT, Š., TKÁČ, Z., KLEINEDLER, P.
Life test of a variable displacement hydrostatic axial piston pump with a biologically fast degradable oil.
Životnostná skúška regulačného axiálneho piestového hydrostatického generátora s biologicky rýchlo rozložiteľným olejom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 4-6, pp. 84-92

TKÁČ, Z., ŠKULEC, R.
Tests of the ZTS-122-45 tractor with biodegradable oil.
Skúšky traktora ZTS-122-45 s biologicky odbúrateľným olejom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 4-6, pp. 93-98

TURAN, J.
Capacity of combine in wheat and maize harvesting.
Výkonnosť kombajnu pri zbere úrody.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 4-6, pp. 99-103

ZEMAN, S.
Specific energy consumption during mixing of kernel feeding mixtures in horizontal and vertical mixing machines.
Merná spotreba energie pri miešaní jadrových kŕmnych zmesí horizontálnou a vertikálnou miešačkou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 4-6, pp. 104-111

Top