Volume 51 (2005) - Issue 12

ŽEMBERY, J., LÍŠKA, E., BUŠO, R., POSPIŠIL, R.
Thermal and moisture conditions for maize grain yield creation.
Teplotné a vlahové podmienky pre tvorbu úrody kukurice siatej na zrno.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 12, pp. 621-629.

ŽÁK, Š., LEHOCKÁ, Z., JAMBOR, M.
Effect of different farming systems and nitrogen fertilization on the yield, selected yield traits and some qualitative characters of spring barley.
Vplyv rôznych systémov pestovania a hnojenia dusíkom na úrodu, vybrané úrodotvorné prvky a niektoré znaky kvality jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 12, pp. 630-639.

VIDOVIČ, J.
Effect of graded and split spring nitrogen dressing and forecrop on winter wheat (Triticum aestivum L.) grain yield and its quality.
Vplyv stupňovaného a deleného jarného prihnojenia dusíkom a predplodiny na kvantitu a kvalitu úrody zrna pšenice letnej f. ozimná (Triticum aestivum L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 12, pp. 640-655.

MAREČEK, J.
The fungicides efficacy against Fusarium graminearum, Fusarium culmorum and Microdochium nivale in in vitro conditions .
Účinnosť fungicídnych moridiel voči Fusarium graminearum, Fusarium culmorum a Microdochium nivale v podmienkach in vitro.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, No. 12, pp. 621-629.

Top