Volume 42 (1996) - Issue 4

Hanes, J.
Dynamic of the pH and potential acidity or orthic Luvisol in dependence on the farming systems and methods of cultivation.
Dynamika pH a potenciálnej kyslosti hnedozeme v závislosti od sústavy hospodárenia a spôsobu obrábania pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 4, pp.241-257.

Vančo, B., Huszár, J.
Tolerancie of domestic winter wheat varieties to glume blotch (Stagonospora nodorum Berk.)
Tolerancia domácich odrôd ozimnej pšenice k septórii plevovej (Stagonospora nodorum Berk.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 4, pp. 258-268.

Minaričic, P., Šubíková, V.
Identification of cystosori Polymyxa betae and lasting spores Olpidium sp. in rhizomania-affected sugar beet roots.
Identifikácia cystosorusov Polymyxa betae a trvácich spór Olpidium sp. v koreňoch cukrovej repy postihnutých rizomániou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 4, pp. 269-274.

Medvecký, D.
Concentrate saving by application of the corn silage and feeding beet in calf raising.
Odchov teliat s použitím kukuričnej siláže a kŕmnej repy pri úspore krmív jadrových.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 4, pp. 275-284.

Čuboň, J. Nosáľ, V., Mojto, J., Zaujec, K., Pavlič, M.
Prediction possibility of composition in catle carcass.
Možnosti predikcie štruktúry jatočného tela hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 4, pp.285-295.

Hluchý, S., Uhrín, V., Čupka, P.
Histological structure of lactating mammary glands of rabbits in dependence to their location.
Histologická stavba laktujúcich mliečnych žliaz králičice v závislosti od ich lokalizácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 4, pp.296-305.

Top