Volume 51 (2005) - Issue 2

CHRASTINOVÁ, Z.
Inter-zone and regional differentiation of incomes from agricultural production.
Medzioblastná a regionálna diferenciácia dôchodkovosti poľnohospodárskej výroby.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 2, pp. 57-67.

UBREŽIOVÁ, I., HORSKÁ, E., DOBÁK, D.
Comparison of pea (Pisum sativum L.) production economics in the Czech and the Slovak Republics.
Porovnanie ekonomiky výroby hrachu siateho (Pisum sativum L.) v Českej a Slovenskej republike.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 2, pp. 68-72.

BUDAY, Š.
Relation of a parcel size and market price of land.
Vzťah veľkosti pozemku a trhových cien pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 2, pp. 73-79.

IŽAKOVÁ, V., MATOŠKOVÁ, D.
Analysis of factors influencing competitiveness in the meat industry.
Analýza faktorov ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť v mäsovom priemysle.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 2, pp. 80-94.

VLÁČIL, R., MIHINA, Š.
Parameters of productivity of sheep and labour productivity in the selected herds.
Parametre produktívnosti a produktivity práce vo vybraných chovoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 2, pp. 95-104.

LÁTEČKOVÁ, A., SZOVICS, P.
Significance of information systems in pig farming.
Význam prínosu informačných systémov v chove ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), Vol. 51, 2005, N. 2, pp. 105-112.

Top