Volume 14 (1968) - Issue 10

Majerčiak, P., Čupka, V., Poltársky, J., Žilla, T.
Look at the state of utilizing foreign breeds of pigs in our country.
Využívanie cudzích plemien ošípaných u nás.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 10, pp. 745-753.

Vacek, V.
Anatomical structure of smooth stalked meadow grass (Poa Pratensis L.) in the world assortment as a criterion of forage - crop quality.
Anatomická stavba lipnice lúčnej (Poa Pratensis L.) vo svetovom sortimente ako kritérium krmovinárskej kvality.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 10, pp. 754-764.

Chrenek, J., Plesník, J.
Comparing fattening of calves of the Slovak Spotted breed and its crosses with the Red Danish and Black-Spotted lowland ones.
Porovnávajúci výkrm teliec slovenského strakatého dobytka a krížencov s červeným dánskym a čiernostrakatým nížinným plemenom.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 10, pp. 765-772.

Kliment, J.
Determination of transferine phenotypes in blood serum of the Slovak Spotted breed.
Stanovenie transferínových fenotypov v krvnom sére slovenského strakatého dobytka.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 10, pp. 773-779.

Sidor, V.
Blood reflection of adapting effort of young pigs after a short adrenocorticotropin affect.
Krvné odzrkadlenie adaptačných úsilí mladých ošípaných po krátkej záťaži adrenokortikotropným hormónom.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 10, pp. 780-787.

Gabriš, J.
Differences in the hemogram of sucking pigs discended from different boars.
Rozdiely v krvnom obraze ciciakov po rozličných kancoch.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 10, pp. 788-794.

Ferlík, M.
Analysisi of the losses and their causes with the harvest of pea (Pisum Sativum L.) the Slovak Viktória 800 part I - windrowing.
Rozbor strát a ich príčin pri zbere hrachu siateho (Pisum Sativum L.) odrody Slovenský Viktória 800 I. časť - riadkovanie.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 10, pp. 795-805.

Rekoš, J.
Some notes on the rearing of useful insect.
Niekoľko poznámok k chovu užitočného hmyzu.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 10. pp. 806-808.

Šanta, M.
Agriculture of united Arab republic (UAR).
Poľnohospodárstvo zjednotenej Arabskej republiky.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 10, pp. 809-812.

Top