Volume 16 (1970) - Issue 7

Kráľovič, J.
Prognosis of Acyrthosiphon pisum H a r r i s (Homoptera, Aphididae).
Prognóza vošky hrachovej - Acyrthosiphon pisum H a r r i s (Homoptera, Aphididae).
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 7, pp. 565-574.

holobradý, K., Galba, J.
A study of the sorption of arsenates in soils. II. sorption rate of arsenates in dependence on time and on amorphous hydrated oxides of aluminium and iron.
Štúdium sorpcie arzeničnanov na pôdach. II. veľkosť adsorpcie arzeničnanov v závislosti od času a amorfných hydratovaných kysličníkov hliníka a železa.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 7, pp. 575-581.

Gajdošík, M., Ronda, J.
The effect of single and double shearing a year of Cigaja sheep on the production of wool.
Vplyv jednorazového a dvojrazového strihania cigájok za rok na produkciu vlny.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 7, pp. 582-588.

Smidt, D., Majerčiak, P., Šahidi, R.
Histomorphological and histochemical changes in sexual organs of prepuberal gilts after their treatment with gonadotrophus and gesannous hormones.
Histomorfologické a histochemické zmeny na pohlavných orgánoch prepubertálnych prasničiek po ošetrení gonádotropnými a gestagénnymi hormónmi.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 7, pp. 589-600.

Friedecký, A., Cigľar, J.
The influence of some mechanical operations on the crop and on the charakteristics of winter wheat of Harrachsweizen variety.
Vplyv niektorých mechanických zásahov na úrodu a rastovú charakteristiku ozimnej pšenice odrody Harrachsweizen.
Poľnohospodrástvo, vol. XVI, 1970, N. 7, pp. 601-609.

Čača, Z.
Microclimate in the irrigated sugar beet covers.
Mikroklíma v zavlažovaných porastoch cukrovej repy.
Poľnohospodrástvo, vol. XVI, 1970, N. 7, pp. 610-621.

Kočí, Š., Javorek, E., Dobalová, M.
The nutritive value of maize with higher content of lysine (Opoque-2) for chickens.
Nutričná hodnota kukurice s vyšším obsahom lyzínu (Opaque-2) pre kurčatá.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 7, pp. 622- 629.

Bakoš, A., Točka, I., Soviš, B.
A contribution to the study of the possibility of utilization in hunting Cothurnix c. japonica in the conditions of Southwestern Slovakia.
Príspevok k štúdiu možnosti poľovníckeho využitia japonskej prepelice (Coturnix c. japonica) v podmienkach juhozápadného Slovenska.
Poľnohospodrástvo, vol. XVI, 1970, N. 7, pp. 630-635.

Zaťko, J., Líška, E.
Chemical properties of Onobrychis viciaefolia.
Chemické vlastnosti vičenca.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 7, pp. 636-641.

Dobiaš, A.
Tendency of lucerna breeding in the next decades.
Zameranie šľachtenia lucerny v najbližších desaťročiach.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 7, pp. 642-646.

Top