Volume 31 (1985) - Issue 7

Bedrna, Z., Gašparovič, J.
Effect of loosening on the temperature of the soil.
Vplyv kyprenia na teplotu pôdy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 7, pp. 581-588.

Adamovský, F.
Reaction of winter wheat cultivars to the sowing date and the seeding rate.
Reakcia kultivarov ozimnej pšenice na termín sejby a veľkosť výsevku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 7, pp. 589-595.

Seifert, G.
Effect of NPK meadow saffron (Colchicum autumnale L.).
Vplyv NPK na jesienku obyčajnú (Colchicum autumnale L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 7, pp. 596-602.

Kostrej, A.
Photosynthetic productivity of grass stand at hay-making utilization. I. Changes of the size of assimilation area, biomass growth dynamics and production performance owing to pratotechnical practices.
Fotosyntetická produktivita trávneho porastu pri senokosnom využívaní. I. Zmeny veľkosti asimilačnej plochy, dynamiky rastu biomasy a produkčnej výkonnosti pôd vplyvom pratotechnických zásahov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 7, pp. 603-612.

Čavojský, V.
Preparation of strong bee communities for overwintering.
Príprava silných včelstiev na zazimovanie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 7, pp. 613-620.

Poltársky, J., Bulla, J.
Fattening ability of pigs as dependent on response to halothane.
Výkrmová schopnosť ošípaných v závislosti od reakcie na halothan.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 7, pp. 621-627.

Hladký, V., Pješčak, M.
II. etological and haematological studies in rearing and fattening pigs in large-scale production conditions.
II. etologické a hematologické štúdia pri odchove a výkrme ošípaných vo veľkovýrobných podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 7, pp. 628-638.

Dobálová, M., Bulla, J., Sarvašová, E.
Activity of AST, ALT and GGTP transferases in the blood plasma of geese after a repeated application of choline.
Aktivita transferáz AST, ALT a GGTP v krvnej plazme husí po opakovanej aplikácii cholínu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 7, pp. 639-644.

Gunárová, V., Petryszak, A., Rosciszewska, M.
Gadflies (Tabanidae, Diptera) of pasture lands from the environs of Cracow.
Ovady (Tabanidae, Diptera) pasienkov z okolia Krakowa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 7, pp. 645-652.

Halaj, M., Koňan, P.
Relationship between the egg-laying time and the hatchability in hens.
Vzťah medzi časom znesenia vajec a ich liahnivosťou pri sliepkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 7, pp. 653-657.

Vaškovský, P.
Analysis of productional and economical usefulness of bee rearing at the application of multiexponental production function.
Analýza výrobnoekonomickej prospešnosti chovu včiel pri použití viacmocninovej produkčnej funkcie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 7, pp. 658-666..

Ondrejkovič, A.
Economics problems of the production of onion and root vegetables in the SSR.
Ekonomické problémy výroby cibuľovej a koreňovej zeleniny v SSR.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 31, 1985, no. 7, pp. 667-676.

Top