Volume 37 (1991) - Issue 4

Bežo, M., Šimko, I., Kutišová, J.
Production of virus-free potato seedlings Eta variety by meristematic plants propagation in the propagating hothouse.
Produkcia ozdraveného sadiva zemiakov odrody Eta množením meristémových rastlín v skleníku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 4, pp. 305-313.

Vilček, J.
System of management with specific regard to protection and rational utilization of soils of flysch.
Sústava hospodárenia s osobitným zreteľom na ochranu a racionálne využívanie pôd flyša.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 4, pp. 314-322.

Čumakov, A.
Chemical methods of microelement fractionation in soils. III. Manganese.
Chemické metódy frakcionácie mikroelementov v pôdach. III. Mangán.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 4, pp. 323-328.

Sidor, E.
Effect of way of sow pig rearing on longevity and life-time efficiency of sows.
Vplyv spôsobu odchovu prasničiek na dlhovekosť a celoživotnú úžitkovosť prasníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 4, pp. 329-336.

Palanská, O., Mojto, J., Kellnerová, Z.
Qualitative properties of muscle M. Longissimus dorsi of carcass bulls in dependence on pH value.
Kvalitatívne vlastnosti svalu M. Longissimus dorsi jatočných býkov v závislosti na hodnote pH.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 4, pp. 337-344.

Brouček, J., Brestenský, V., Lektovičová, M.
Levels of triiodothyronine, thyroxine and insulin in cows with different milk efficiency in the course of lactation.
Hladiny trijódtyronínu, tyroxínu a inzulínu u kráv s rozdielnou mliekovou úžitkovosťou v priebehu laktácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 4, pp. 345-350.

Meňhartová, I., Horniaková, E., Kováč, M.
Effect of different content of animal and plant fat in feed mixtures for layers on some indices of egg quality.
Vplyv rôzneho obsahu živočíšnych a rastlinných tukov v kŕmnych zmesiach pre nosnice na niektoré ukazovatele kvality vajec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 4, pp. 351-359.

Kredatus, Š., Angelovičová, M.
Effect of treated wheat by chemical hydrolysis on biochemical indices in blood serum of layers and on structure of egg shells.
Vplyv upravenej pšenice chemickou hydrolýzou na biochemické ukazovatele v krvnom sére nosníc a štruktúru vajcovej škrupiny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 4, pp. 360-370.

Barta, M., Jakubička, I.
Progesterone concentration in peripheral blood of nutria (Myocastor coypus) during the ontogenesis, sexual cycle, gravidity and lactation.
Koncentrácia progesterónu v periférnej krvi nutrií (Myocastor coypus), počas ontogenézy, pohlavného cyklu, gravidity a laktácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 37, 1991, no. 4, pp. 371-382.

Top