Volume 32 (1986) - Issue 2

Lichner, S., Khazim, H.
Relationship between the number of stalks and their weight to lucern yields (Medicago sativa L.).
Vzťah medzi počtom stoniek a ich hmotnosťou na úrody lucerny siatej (Medicago sativa L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 2, pp. 97-104.

Mačuha, P.
Dynamics of non-structural saccharides of various lucern genotypes.
Dynamika neštrukturálnych sacharidov rôznych genotypov lucerny siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 2, pp. 105-112.

Podoba, J., Zaťko, J.
Effect of some agronomic practices on the energetic balance of the production of the winter wheat Viginta.
Vplyv niektorých agrotechnických opatrení na energetickú bilanciu produkcie ozimnej pšenice Viginta.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 2, pp. 113-121.

Dunca, J.
Viscoplastic properties of wheat culms.
Väzkoplastické vlastnosti stebiel pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 2, pp. 122-126.

Žiláková, J., Knotek, S.
Effect of graduated nitrogen doses on the silageability of grass and clover-grass covers.
Vplyv odstupňovaných dávok dusíka na silážovateľnosť trávnych a ďatelinotrávnych porastov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 2, pp. 127-135.

Antal, J., Šindlerová, J.
Investigation into zootechnical, economical parameters and energy consumption in calf rearing with different feed ration.
Výskum zootechnických, ekonomických parametrov a spotreby energie pri odchove teliat rôznou kŕmnou dávkou.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 2, pp. 136-143.

Krupka, I., Turošík, J.
On the age and growth of the brown bullhead (Ictalurus nebulosus Lesueur, 1819).
O veku a raste sumčeka amerického (Ictalurus nebulosus Lesueur, 1819).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 2, pp. 144-152.

Hladký, V., Šuster, J., Hříbal, F. Jirasko, Z., Chvostál, A., Janíček, I.
I. An etological study of fattening pigs in the experimental light structure FLEXIPAN-plastic tunnel.
I. Etologická štúdia výkrmových ošípaných v experimentálnej ľahkej stavbe FLEXIPAN-fóliovník.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 2, pp. 153-161.

Palanská, O., Bárta, M., Nosáľ, V.
Contents of natrium, potassium, calcium, phosphorus and iron in the skeletal musculature of nutrias.
Obsah sodíka, draslíka, vápnika, fosforu a železa v kostrovom svalstve nutrií.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 2, pp. 162-167.

Mihina, Š., Szabová, G.
Organization and labour productivity in circular milking parlour with respect to zootechnical requirements.
Organizácia a produktivita práce v kruhových dojárňach pri zohľadnení zootechnických požiadaviek.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 2, pp. 168-176.

Bodo, M.
Some economic aspects of flax production in the Slovak Socialistic Republic.
Niektoré ekonomické hľadiská pestovania ľanu v SSR.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 32, 1986, no. 2, pp. 177-184.

Top