Volume 18 (1972) - Issue 5

Húska, J., Andraščík, M.
Effect of the preparation CCC (2-chloroethyl - trimethyl - ammonium chloride) on the grain yield of winter wheat.
Vplyv prípravku CCC (Chlorcholinchlorid) na úrodu zrna ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo) vol. XVIII, 1972, N. 5, pp. 368-369.

Brabcová, M.
The brownearth of the Žitava upland and some of its hydrophysical properties.
Hnedozem Žitavskej pahorkatiny a jej niektoré vodnofyzikálne vlastnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 5, pp. 377-384.

Kliment, J., Majšík, D.
A study of the correlationship of phenotypes of haemoglobins to some indicators of beef cattle productiveness.
Štúdium vzťahu fenotypov hemoglobínov s niektorými ukazovateľmi úžitkovosti hovädzieho dobytka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 5, pp. 385-391.

Pivko, J., Majerčiak, P., Smidt, D.
Histomorphological changes in the structure of oviducts in sows of different age.
Histomorfologické zmeny v stave vajcovodov prasníc rôzneho veku.
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. XVIII, 1972, N. 5, pp. 392-399.

Nvota, J., Grom, A., Lamošová, D., Fáberová, A.
Effect of loading and handling in chickens on the activity of the axis hypophysis - thyroid gland in the time of its maturation.
Vplyv záťaže a handlingu u kurčiat na aktivitu osi hypofýza - štítna žľaza v období jej vyzrievania.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 5, pp. 400-405.

Halaj, M.
A study of the relationship of some indicators of fattening capacity of geese with respect to sex and the initial weight.
Štúdium vzťahov niektorých ukazovateľov výkrmovej schopnosti husí so zreteľom na pohlavie a začiatočnú váhu.
Agriculture (Poľnohospodástvo), vol. XVIII, 1972, N. 5, pp. 406-412.

Paška, I.
Possibility of utilization of the slovak white flesh swine in a hybrid program.
Možnosť využitia slovenských bielych mäsových ošípaných v hybridnom programe.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 5, pp. 413-418.

Sedlár, J., Stráňai, I., Krupka, I.
On the problem of suitability of pond forms of carp for fish stocking of free waters.
K otázke vhodnosti rybničných foriem kapra pre zarybňovanie voľných vôd.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 5, pp. 419-426.

Procházka, B., Moravčík, L.
Effect of the intensity of negative pressure in pneumatic sowing machine SPC-6 on the quality of sowing.
Vplyv veľkosti podtlaku pri pneumatickej sejačke SPC-6 na kvalitu výsevu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 5, pp. 427-435.

Palo, V.
Seasonal changes of the structure of fatty acids of the slovak butter.
Sezónne zmeny štruktúry mastných kyselín slovenského masla.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. XVIII, 1972, N. 5, pp. 436-443.

Top