Volume 25 (1979) - Issue 10

Hraška, Š.
Genetic conditioning of the technological quality of wheat flour. III. paste stability.
Genetická podmienenosť technologickej kvality pšeničnej múky. III. stálosť cesta.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 10, pp. 773-783.

Fecenko, J., Frančáková, H.
Effect of various magnesium forms on the sacharide complex of brewing barley.
Vplyv rôznych foriem horčíka na sacharidový komplex sladovníckeho jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 10, pp. 784-788.

Michalíková, A., Kulichová, R.
A study of morphological properties of the fungus Cercesporella herpotrichoides Fron. Part I.
Štúdium morfologických vlastností huby Cercesporella herpotrichoides Fron. I. časť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 10, pp. 789-797.

Habovštiak, J.
Contrasting of the growth rythm of natural and sown pratocoenoses.
Porovnanie rastového rytmu prirodzených a siatych pratocenóz.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 10, pp. 798-805.

Maheľová, E., Uhnák, J., Môcik, A.
A contribution to the study of absorption of chlorinated insecticides in soil
Príspevok k štúdiu adsorpcie chlórovaných insekticídov v pôde.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 10, pp. 806-811.

Šínska, J.
The phenotype ministestation of pollen sterility in progeny F1 of alfalfa hybrids.
Fenotypický prejav peľovej sterility v potomstve F1 hybridov lucerny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 10, pp. 812-817.

Tóth, J., Veselský, L.
A study of effects of Aminex during the vegetation of some varieties of spring barley.
Štúdium účinkov Aminexu v priebehu vegetácie niektorých odrôd jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 10, pp. 818-826.

Dančík, J., Podoba, J.
Effect of the pre-sowing preparation of soil for emergence and fertility of alfalfa in the year of sowing.
Vplyv predsejbovej prípravy pôdy na vzchádzanie a úrodnosť lucerny v roku sejby.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 10, pp. 827-835.

Říman, L.
Some results of the study of a collection of spring barley triticale.
Niektoré výsledky štúdia kolekcie jarného jačmeňa triticale ITSN.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 10, pp. 845-851.

Skalka, J., Vrzgula, L.
Enzymatic acitivity (GOT, GPT, AF, LDH, ALD) krvného séra jahniat v intenzívnom výkrme.
Enzymatická aktivita (GOT, GPT, AF, LDH, ALD) krvného séra jahniat v intenzívnom výkrme.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 10, pp. 845-851.

Šteňová, M., Ledec, M.
Selection of turkeys for sperm production in the process of breeding.
Selekcia moriakov na produkciu semena v procese šľachtenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 25, 1979 no. 10, pp. 852-856.

Top