Volume 13 (1967) - Issue 9

Šmálik, M.
Contribution to the questions of potato breeding with the aim to contain a higher content of nitrogeneous substances.
Príspevok k problému šľachtenia zemiakov na vyšší obsah dusíkatých látok.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 9, pp. 625-634.

Košťálik, J., Mucha, V., Sisák, P.
Contribution to the study in erosion on chernozems of the eastern part of the Nitra upland.
Príspevok k štúdiu erózie na černozemných pôdach východnej časti Nitrianskej pahorkatiny.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 9, pp. 635-647.

Škrobal, M., Štola, Z., Demečko, J.
Contribution to the knowledge of the effect of mixture dressing agents.
Príspevok k poznaniu účinnosti zmesných moridiel.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 9, pp. 648-657.

Winternitz, P., Synák, J.
Influence of the herbicide Burex-50 on the total nitrogen content and technological quality of sugar beet.
Vplyv herbicídu Burexu-50 na celkový obsah dusíka a technologickú akosť cukrovej repy.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 9, pp. 658-663.

Gavora, J.
Study of changeability of some utility prperties of the white thoroughbred pigs in Slovakia, part I.
Štúdium premenlivosti niektorých úžitkových vlastností bielych ušľachtilých ošípaných na Slovensku, I. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 9, pp. 664-675.

Gabriš, J.
Growth of the height of the subcutaneous fat layer with the white thoroughbred pigs.
Rast výšky podkožnej tukovej vrstvy u bielych ušľachtilých ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 9, pp. 676-683.

Turi-Nagyová, E.
Some results of the standardized interview „Questions for functionaries“ done in the investigation of the co-operative farmers.
Niekoľko výsledkov z použitia štandardizovaného interviewu „otázka pre funkcionárov“ pri výskume družstevných roľníkov.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 9, pp. 684-692.

Derco, M.
Some theoretical problems of determining optimum organization of cereal stand.
Niektoré teoretické problémy stanovenia optimálnej organizácie porastu obilnín.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 9, pp. 693-700.

Čumlivski, B.
Quality and quantity of wool of rams and wethers - F1 crosses after valaška ewes and ram of the texel breed.
Kvalita a kvantita vlny baránkov a škopov-krížencov F1 po valašských ovciach a baranoch texelského plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 9, pp. 701-709.

Top