Volume 7 (1960) - Issue 6

Rosam, V.
Policy and organization of the agricultural production in the mauntainous and submountainous areas of Slovakia.
Výrobné zameranie a organizácia poľnohospodárskej výroby v horských a podhorských oblastiach na Slovensku.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 6, pp. 401-404.

Tomka, A.
A contribution to the question of the influence of the cultivation of sod of the natural grass growth on the contents of water stable aggregates.
K otázke vplyvu kultivácie rozoraných prirodzených trávnych porastov na obsah vodostálych agregátov.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N.6, pp. 405-422.

Zelník, J.; Chomkovič, G.
A contribution to the study of telegony of rabbits.
Príspevok k štúdiu telegónie u králika domáceho.
Poľnohospodárstvo, vol. VII, 1960, N. 6, pp. 423-438.

Peter, V.; Špronc, A.
Investigation of the effects of Dubosol on turkeys.
Sledovanie účinku Dubosolu u morčiat.
Poľnohospodástvo, vol. VII, 1960, N. 6, pp. 439-448.

Top