Volume 46 (2000) - Issue 4

Sviček, M.
Land cover changes detection in three time horizons using remote sensing data.
Detekcia zmien krajinnej pokrývky v troch časových horizontoch využitím údajov diaľkového prieskumu zeme.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 4, pp. 245-256.

Krnáčová, Z.
Impact of social-economical changes in agriculture on productivity of agroecosystems.
Dopad spoločensko-ekonomických zmien v rezorte poľnohospodárstva na produkčnosť agroekosystémov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 4, pp. 257-270.

Šanta, M.
Frequency of cuttings of irrigated lucerne - an important factor of production and economy.
Frekvencia kosieb zavlažovanej lucerny - významný produkčný a ekonomický faktor.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 4, pp. 271-279.

Jamriška, P.
Effect of selected parameters of stand and soil on crude protein content and dry matter digestibility in lucerne forage.
Vplyv vybraných parametrov porastu a pôdy na obsah dusíkatých látok a stráviteľnosť krmu lucerny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 4, pp. 280-296.

Horniaková, E.
Effect of different fat content in feed mixtures for laying hens on the quality of yolk.
Vplyv rozdielneho obsahu tukov v kŕmnych zmesiach nosníc na kvalitu žĺtka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 46, 2000, no. 4, pp. 297-310.

Meeting of western section of the american society of animal science.
Konf

Top