Volume 38 (1992) - Issue 8

Piszczalka, J., Svoboda, J., Procházka, B.
Observation of grain losses at work of maize adapters.
Sledovanie strát zrna pri práci kukuričných adaptérov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 8, pp. 561-566.

Fecenko, J., Kováčik, P.
Soil nitrogen fractions and affecting of their content by fertilization.
Frakcie pôdneho dusíka a ovplyvňovanie ich obsahu hnojením.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 8, pp. 567-576.

Kečkeméthy, A., Jančovič, J.
Effect of fertilization and water fegime on dry matter production and floristic composition of grass-clover mixtures and grasses.
Vplyv hnojenia a vodného režimu na produkciu sušiny a floristické zloženie ďatelinotrávnych miešaniek a tráv.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 8, pp. 577-589.

Kollár, V.
Anthocyanin production in callus cultures of some dihaploid potato genotypes.
Tvorba antokyanov v kalusových pletivách vybraných genotypov zemiaka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 8, pp. 590-596.

Vláčil, R., Becková, E.
Expression of changes of the economic instruments in sheep breeding.
Prejav zmien ekonomických nástrojov v chove oviec.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 8, pp. 597-608.

Vicen, M.
Working demands of milk production in new-built farms for cows.
Pracovná náročnosť výroby mlieka v novovybudovaných farmách kráv.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 8, pp. 609-617.

Antal, J., Bulla, J., Hubinský, V.
Meat utility of heifers of Slovakian Pinzgaus breed.
Mäsová úžitkovosť jalovíc slovenského pinzgauského plemena.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 8, pp. 618-625.

Mertin, D., Točka, I., Oravcová, E.
Effect of zinc and silicon on some morphological properties of fur of silver fox.
Vplyv zinku a kremíka na niektoré morfologické vlastnosti kožušinovej srsti strieborných líšok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 8, pp. 626-632.

Zajonc, I.
Some factors affecting earthworms reproduction species Eisenia fetida in reproductive rearing.
Niektoré faktory ovplyvňujúce reprodukciu dážoďoviek druhu Eisenia fetida v rozmnožovacích chovoch.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 8, pp. 633-640.

Top