Volume 33 (1987) - Issue 4

Brányiková,I., Džatko, M.
Analysis of homogenity of agricultural territorial units and fields.
Analýza homogenity poľnohospodárskych územných celkov a honov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 4, pp. 273-283.

Hanes, J.
A study of the effect of wheat straw and CaCO3 on chemical properties of Albo-gleyic Luvisol under laboratory conditions. part IV: Effect of components being examined on exchangeable and watersoluble.
Štúdium vplyvu pšeničnej slamy a CaCO3 na chemické vlastnosti illimerizovanej pôdy oglejenej v laboratórnych podmienkach. IV. časť: Vplyv skúmaných komponentov na výmenné a vodorozpustné bázické katióny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 4, pp. 284-296.

Čumakov, A.
Fractions of microelements in soils of Slovakia. Part I: Boron and copper.
Frakcie mikroelementov v pôdach Slovenska. I. časť: bór a meď.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 4, pp. 297-308.

Bizík, J.
Many-year following of soil solution and nitrate movement in the profile of calcic chernozem.
Dlhoročné sledovanie pohybu pôdneho roztoku a dusičnanov v profile karbonátovej černozeme.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 4, pp. 309-317.

Balšan, J., Kravjar, J.
Effect of temperature and precipitations on pea kernel yield in the Slovak Socialist Republic.
Vplyv teploty a zrážok na úrodu zrna hrachu siateho v SSR v rokoch 1920-1981.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 4, pp. 318-324.

Šebová, K.
Structural and histochemical changes of he pectoral muscle of japanese quail during growth.
Štrukturálno-histochemické zmenz prsného svalu japonskej prepelice počas rastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 4, pp. 325-336.

Halaj, M.
Dynamics of the content of mineral substances in the hen egg shell during its formation.
Dynamika obsahu minerálnych látok v škrupine slepačieho vajca počas jeho tvorby.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 4, pp. 337-348.

Chrapp, V., Peter, V., Boďa, K.
Microbial proteins (SCP) as partial replacement for soybean oil meal in fattening broiler chickens.
Mikrobiálne bielkoviny (SCP) ako čiastočná náhrada sójového extrahovaného šrotu pri výkrme brojlerových kurčiat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 4, pp. 349-359.

Krkošková, B., Romanová, J.
A contribution to the study of gel production of milk proteins.
Príspevok k štúdiu gélotvorby mliečnych bielkovín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 4, pp. 360-368.

Barabáš, J.
Effect of calcium chloride and active acidity on protein precipitation in concentrated milk.
Vplyv chloridu vápenatého a aktívnej kyslosti na precipitáciu bielkovín v koncentrovanom mlieku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 4, pp. 369-373.

Lobortka, R., Opáth, R., Ondrišek, J.
Energy requirement of feeding beef cattle with fodder distributing waggons.
Energetická náročnosť kŕmenia hovädzieho dobytka zaklacími vozmi.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 4, pp. 374-381.

Top