Volume 50 (2004) - Issue 10 - 12

ŽÁK, Š.
Comparison of yield and quality of the meristem hop in dependence on variety.
Závislosť úrody a kvality meristémového chmeľu od odrody.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 10-12, pp. 169-177

JAMRIŠKA, P.
Effect of variety and row spacing on selected indicators of dry matter chemical composition of amaranth for seed.
Vplyv odrody a medziriadkovej vzdialenosti na vybrané ukazovatele chemického zloženia láskavca pestovaného na semeN.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 10-12, pp. 178-186

VIDOVIČ, J., SOCHORCOVÁ, L.
Impact of potential climate change on grain yield of winter wheat (Triticum aestivum L.) under conditions of maize growing region in the Slovak Republic.
Vplyv potenciálnej zmeny klímy na úrodu zrna pšenice ozimnej (Triticum aestivum L.) v podmienkach kukuričnej výrobnej oblasti Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 10-12, pp. 187-198

KUBINEC, S.
Effect of treatment of spring barley stands with pesticides on yield height and grain quality.
Vplyv ošetrenia porastov jačmeňa jarného pesticídmi na výšku a kvalitu úrody zrna.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 10-12, pp. 199-208

MICHALÍK, I., UŽÍK, M., FENCÍK, R.
Influence of cultivar and agroecological treatment cultivation of wheat on variations falling numbert values.
Vplyv genotypu a agroekologických podmienok pestovania pšenice na variabilitu čísla poklesu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 50, 2004, N. 10-12, pp. 209-219

Top