Volume 38 (1992) - Issue 9

Králová, V., Kruľovič, J.
Effect of nitrogen and potassium odses on activity of nitrate reductase and wheat potencial of yield.
Vplyv dávok dusíka a draslíka na aktivitu nitrátreduktázy a úrodový potenciál pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 9, pp. 641-649.

Kečkeméthy, A., Gregorová, H.
Effect of sowing date on dry matter production of maize for silage.
Vplyv termínu sejby na úrodu sušiny kukurice na siláž.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 9, pp. 650-657.

Sloboda, A.
Size of lossses at harvest of silage maize by harvest cutting machine SPS-420.
Veľkosť strát pri zbere silážnej kukurice zberacou rezačkou SPS-420.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 9, pp. 658-668.

Jech, J., Ghanwi, I., Pastucha, Ľ.
Some physical and biological properties of flat-seed vetch and lentil.
Niektoré fyzikálne a biologické vlastnosti semien viky ploskosemennej a šošovice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 9, pp. 669-676.

Nitriansky, Š.
Closing of deep dormancy of generative buds in some apricots.
Ukončovanie hlbokej dormancie generatívnych púčikov niektorých marhúľ.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 9, pp. 677-684.

Kollár, V.
Anthochyanin pigmentation as marker in the intraspecific fusion of potato (Solanum tuberosum L.) protoplast.
Antokyanové sfarbenie ako markér pri intrašpecifickej fúzii protoplastov zemiaka (Solanum tuberosum L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 9, pp. 685-692.

Antal, J., Bulla, J., Hubinský, V.
Meat utility of heifers of Slovak pinzgaus breed at fattening to different live weight.
Mäsová úžitkovosť jalovíc slovenského pinzgauského plemena pri výkrme do rôznej živej hmotnosti.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 9, pp. 693-702.

Massanyi, L.
Sertoli cell and spermatogenesis of bull.
Sertoliho bunka a spermatogenéza býka.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 9, pp. 703-718.

Parkányi, V., Mertin, D., Kaššová, S.
Metabolic profile of peripheral blood of silver fox at the beginning of pairing season.
Metabolický profil periférnej krvi strieborných líšok na začiatku páriacej sezóny.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 9, pp. 719-721.

Šimko, Š.
Occurrence and ethiology of infectious mastitis in ewes.
Výskyt a etiológia infekčných mastitíd bahníc.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 38, 1992, no. 9, pp. 723-733.

Top