Volume 42 (1996) - Issue 10

Novák, J., Holúbek, R., Slamka, P.
Floristic evaluation of original, reseeded and temporary grassland.
Floristické hodnotenie a bonitácia pôvodného, prisiateho a siateho trávneho porastu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 10, pp.741-767.

Kováčik, P.
Reduction of nitrate content in spinach by application of saccharose.
Redukcia dusičnanov v špenáte aplikáciou sacharózy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 10, pp. 768-776.

Beňová, Z.
The anther culture of rape (Brassica napus L.).
Peľnicové kultúry repky ozimnej (Brassica napus L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 10, pp.777-783.

Meňhartová, I., Kováčk, M., Sojková, Z., Holúbek, R.
Changes of fibre in the grass canopy.
Zmeny vlákninového komplexu v trávnom poraste.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 10, pp. 784-796.

Nitrayová, S., Sommer, A., Čerešňáková, Z.
Digestibility of crude protein of selected varieties of cereal crops and legumes detected by in situ method in pigs.
Stráviteľnosť N-látok vybraných odrôd obilnín a strukovín stanovená metódou in situ na ošípaných.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 10, pp. 797-806.

Kováč, Š., Lobotka, J.
Influence of the length and position of the pipeline on vacuum losses in the pipeline of milking machines.
Vplyv dĺžky a polohy potrubia na straty podtlaku v mliekovodnom potrubí dojacieho zariadenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 42, 1996, no. 10, pp. 807-814.

Top