Volume 16 (1970) - Issue 8

Baxa, F., Šebová, G., Šimčák, P., Ocelíková, E.
A contribution to the study of relationships betwwen the plant and the medium.
Príspevok k štúdiu vzťahov medzi rastlinou a prostredím.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 8, pp. 649-663.

Rácz, J.
A contribution to the recognition of the Alellopathy of clover (Trifolium pratečnse L.) and of cabbage (Brassica oleracea, Var. Capitata L.).
Príspevok k poznaniu Alellopatie ďateliny lúčnej (Trifolium pratense L.) a hlávkovej kapusty (Brassica oleracea, var. Capitata L.).
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 8, pp. 664-666.

Rychtárik, J.
Effect of mowing time on the yield of clover seed.
Vplyv času kosby na úrodu semena ďateliny lúčnej.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 8, pp. 667-677.

Majerčiak, P., Smidt, D.
The use of the Uterus of laboratory mice as a medium for the cultivation of egg cells in pigs.
Použitie Uteru laboratórnych myšiek ako prostredia pre kultiváciu vaječných buniek ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 8, pp. 678-688.

Chrappa, V., Peter, V.
Effect of various restriction methods of pullet feeding on the growth, feed conversion and performance of prospective egglaying hens.
Vplyv rôznych reštrikčných metód kŕmenia kuričiek na rast, využitie krmiva a úžitkovosť budúcich nosníc.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 8, pp. 689-699.

Ivanko, Š., Kyselovič, J., Karlubík, M.
Metabolizm of S35 methionine in the fertilized and nonfertilized hen egg during the incubation.
Metabolizmus metionínu S35 v oplodnenom a v neoplodnenom slepačom vajci počas inkubácie.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 8, pp. 700-704.

Hudák, J., Kovalčik, K.
Economics of milk production in various methods of stabling.
Ekonomika výroby mlieka pri rôznych spôsoboch ustajnenia.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 8, pp. 705-713.

Szokolay, A., Görner, F., Rosival, L., Uhnák, J., Maďarič, A.
Results of the observation of residuals of some chlororganic pesticides in milk fat and in eggs.
Výsledky sledovania rezíduí niektorých chlórorganických pesticídov v mliečnom tuku a vo vajciach.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 8, pp. 714-720.

Wacker, G.
Possibilities of the distribution of the optimum date of utilization of various species and varieties of grasses.
Možnosti rozloženia optimálneho termínu využitia rôznych druhov a odrôd tráv.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 8, pp. 721-728.

Hubinský, J., Medvecký, D.
New knowledge from the operation of experimental calfhouses. Part II.
Poznatky z prevádzky experimentálnych teľatníkov. II. časť.
Poľnohospodárstvo, vol. XVI, 1970, N. 8, pp. 729-736.

Top