Volume 33 (1987) - Issue 5

Hudec, J., Poláček, Š.
Effect of the application method of growth regulators on the formation of spring barley yield.
Vplyv spôsobu aplikácie regulátorov rastu na tvorbu úrody jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 5, pp. 387-396.

Kandera, J., Kandera, M.
Effect of graded nitrogen rations in the form of urea on the spring barley grain and its quality.
Vplyv stupňovaných dávok dusíka vo forme močoviny na úrodu zrna jarného jačmeňa a jeho kvalitu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 5, pp. 397-406.

Krausko, A., Candráková,E.
Formation and reduction of winter barley factors at different fertilization rates.
Tvorba a redukcia faktorov úrodnosti ozimného jačmeňa pri rôznej intenzite hnojenia.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 5, pp. 407-417.

Kašper, J.
Following of the factors of long-term productivity of sown grass stands.
Sledovanie faktorov dlhodobej produkčnosti siatych trávnych porastov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 5, pp. 418-427.

Balšan, J., Vilček, P., Kravjar, J.
Analysis of the correlationship of temperatures and ranfalls with the dry matter yield of lucern in Slovakia in 1920 through 1980.
Analýza korelácií teplôt a zrážok s úrodou sušiny lucerny siatej na Slovensku v rokoch 1920 až 1980.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 5, pp. 428-434.

Brindza, J.
Laws of protein accumulation in the wheat grain. I. protein content variability in the spikelet grains of the main spike.
Zákonitosti akumulácie proteínov v zrne pšenice. I. variabilita obsahu proteínov v zrnách kláskov hlavného klasu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 5, pp. 435-445.

Dovjak, V., Andraščík, M., Grómová, Z., Oravec, V.
Camomile (Matricaria chamomilla L.) growing in monoculture.
Pestovanie rumančeka pravého (Matricaria chamomilla L.) v monokultúre.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 5, pp. 446-461.

Rafay, J., Parkányi, V., Mocik, A., Zelník, J., Sarvašová, E.
The effect of Cd2 on the activity and concentration of some biochemical components of the blood plasma in rabbits.
Vplyv Cd2 na aktivitu a koncentráciu niektorých biochemických zložiek krvnej plazmy králikov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 5, pp. 462-468.

Parkányi, V., Rafay, J., Jakubička, I., Barta, M.
Some hematological indicators of the peripheral blood in nutiras (Myocastor coypus).
Niektoré hematologické ukazovatele periférnej krvi nutrií (Myocastor coypus).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 5, pp. 469-475.

Kepeňa, L.
Laboratory testing of reserves accumulation and nourishment at the larval stage of the bee (Apis mellifera).
Laboratórne testovanie zhromažďovania zásob a výživa v larválnom štádiu včely (Apis mellifera).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 33, 1987, no. 5, pp. 476-480.

Top