Volume 13 (1967) - Issue 2

Tomovčík, J.
Problems of mechanization and qualification in agriculture.
Problémy mechanizácie a kvalifikácie v poľnohospodárstve.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 2, pp. 81-83.

Sekera, V.
Inlufence of herbicides on the dynamism of the phosphorus secernation from the roots of plants.
vplyv herbicídnych látok na dynamiku secernácie fosforu z koreňov rastlín.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 2, pp. 84-88.

Molnár, J.
Effectiveness of some Czechoslovak - made fungicides of development againts apple mildew (Podosphaera Leucotricha) ELL. ET. EV. (S A L M.) in comparison with foreign preparations.
Účinnosť niektorých ČS. vývojových fungicídov proti múčnatke jabloňovej (Podosphaera Leucotrich) (ELL. ET. EV.) (S A L M.) v porovnaní so zahraničnými prípravkami.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 2, pp. 89-96.

Lopatník, J., Šanta, M.
To some questions of fertilization on irrigated artificial herbages.
K niektorým problémom hnojenia zavlažovaných umelých trávnych porastov.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 2, pp. 97-109.

Plesník, J., Kovalčíková, M., Kuzina, Z.
Growth, development and milk utility of F1 generation crosses of the slovak spotted X red danish breeds.
Rast, vývin a mliečna úžitkovosť kríženiek F1 generácie slovenského strakatého x červeného dánskeho plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 2, pp. 110-121.

Paška, I.
Comparison of utility properties of crossed with different blood proportion of the landrase breed.
Porovnanie úžitkových vlastností krížencov s rôznym podielom krvi plemena landrase.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 2, pp. 122-127.

Hejtmánek, J.
Influence of growth in bee-colony embryogenesis on the weight of queens.
Vplyv rastu v embryogenéze včelstva na váhu včelích matiek.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 2, pp. 128-135.

Labuda, J.
Study on the relation between the dry-matter content and the quality of silage.
Štúdium vzťahu medzi obsahom sušiny a kvalitou siláže.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 2, pp. 136-148.

Červený, A., Višňovský, J.
Contribution to some questions of economic profitableness of dry fattening of pigs.
Príspevok k niektorým otázkam ekonomickej efektívnosti suchého výkrmu ošípaných.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 2, pp. 149-155.

Sedlár, J.
Influence of the fish-stock regulation on the growth of the common brook trout.
Vplyv regulácie obsádky na rast pstruha potočného.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 2, pp. 156-158.

Top