Volume 24 (1978) - Issue 5

Špaldon, E., Očkay, Š.
A study of spring barley yields as due to various types and doses of nitrogenous fertilizers.
Štúdium úrod jarného jačmeňa vplyvom rôznych druhov a dávok dusíkatých hnojív.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 5, pp. 365-379.

Benko, V.
Effect of some factors on the change of availability of phosphorus, superphosphate and ammonium polyphosphate.
Vplyv niektorých faktorov na zmenu prístupnosti fosforu superfosfátu a polyfosforečnanu amónneho.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 5, pp. 380-389.

Bizíik, J.
Information resulting from a study of the cation exchange capacity of winter wheat roots.
Poznatky zo štúdia katiónovej výmennej sorpčnej kapacity koreňovej ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 5, pp. 390-399.

Šrobár, Š.
Testing of some winter wheat cultivars for susceptibility to infestation by the fungus Fusarium culmorum (W.G.SM.) Sacc.
Testovanie niektorých kultivarov ozimnej pšenice na citlivosť voči napadnutiu hubou Fusarium culmorum (W.G.SM.) SACC.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 5, pp. 400-407.

Užík, M.
Genetic variability of some characters of red clover in the F1 generation progenies.
Genetická variabilita niektorých znakov ďateliny lúčnej v potomstvách F1 generácie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 5, pp. 408-416.

Gabriš, J., Timto, L., Doboš, M.
Milk yield of Ayrshire cows of finish origin in different breeding conditions.
Úžitkovosť ayrshirských kráv fínskeho pôvodu v rozdielnych chovateľských podmienkach.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 5, pp. 417-426.

Psota, T., Segeš, M.
Behaviour in the run of breeding heifers of the Slovak Spotted Breed and its crossbreds of the F1 generation with the Holstein-Frysian Red and White cattle of Canadian type.
Správanie sa chovných jalovíc slovenského strakatého plemena a jeho kríženiek F1 generácie s holštajnsko-frízskym červenostrakatým dobytkom kanadského typu vo výbehu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 5, pp. 427-433.

Chrenek, J.
A study of commercial properties of the Blackspotted lowland breed under the conditions of the Slovak Socialistic Republic.
Štúdium úžitkových vlastností čiernostrakatého nížinného plemena v podmienkach SSR. I. telesné rozmery a živá hmotnosť.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 5, pp. 434-440.

Fellegiová, M., Danková, A., Adamec, O.
Metabolism of the labelied testosteron of crockerels.
Metabolizmus značkovaného testosterónu kohútov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 5, pp. 441-447.

Benčať, F., Tokár, F.
Effect of the shortening cut of the main stem on the height increments and habitus of young cultures of European chestnut (Gastanea sativa Mill.).
Vplyv stracovacieho rezu hlavného kmeňa na výškový prírastok a habitus mladých kultúr gaštana jedlého (Gastanea sativa Mill.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 5, pp. 448-458.

Marek, J., Repka, J., Hraška, Š., Petrovic, J.
On some study problems of the ultrastructure of plants.
Niektoré otázky problematiky štúdia ultraštruktúry rastlín.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 24, 1978, no. 5, pp. 459-466.

Top