Volume 14 (1968) - Issue 11

Kráľovič, J., Kováč, R., Žiška, J.
Discovery of a stimulation effect of preparations on the basis of toxaphen at the process of lucerne-seed formation.
Objavenie stimulačného účinku prípravkov na báze toxafénu pri procese tvorby lucernového semena.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 11, pp. 813-821.

Dobrovodský, J.
Dynamism of the growth of maize for green feeding and silage when using graded doses of nitrogen.
Dynamika narastania kukurice na zelené kŕmenie a siláž pri použití odstupňovaných dávok dusíka.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 11, pp. 822-835.

Říman, L., Polák, J.
Polyploids with perennial forace crops.Identification according to pollen.
Polyploidy u viacročných krmovín. Identifikácia podľa peľu.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 11, pp. 836-851

Abel, E., Mayer, J., Ďurček, K., Hlucháň, E.
The starting balance of radioactive ashes, soil and grass in the surroundings of the constructed power station.
Východisková bilancia rádioaktivity spadu, pôdy a trávy v okolí budovanej jadrovej elektrárne.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 11, pp. 852-859.

Hučko, V., Botto, V., Pelech, O.
Comparison of fattening abilities and meat utility of the Slovak Spotted and Black-Spotted bulls.
Porovnanie výkrmových schopností a mäsovej úžitkovosti slovenských strakatých a čiernostrakatých býčkov.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 11, pp. 860-868.

Sidor, V.
Iodine-protein of blood serum, its relation to the histological thyroid-gland structure and meat utility of pigs in growth process.
Jódproteín krvného séra, jeho vzťah k histologickej stavbe štítnej žľazy a mäsovej úžitkovosti ošípaných v procese rastu.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 11, pp. 869-879.

Pícha, J., Přibyl, J., Píchová, D., Hybášek, J.
Contribution to the study of changes of the thyroid-gland function and the utility of milk cows of the Danish Red breed.
Príspevok k štúdiu zmien funkcie štítnej žľazy a úžitkovosti dojníc dánskeho červeného plemena.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 11, pp. 880-889.

Tomovčík, J., Procházka, B., Svoboda, J.
Some knowledge on the influence of the putting-aside transporter of a row-making mowing maschine on the formation and shaping of a cereal row under laboratory conditions.
Niektoré poznatky o vplyve odkladacieho dopravníka riadkovej kosačky na tvorbu a formovanie riadku obilia v laboratórnych podmienkach.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 11, pp. 890-906.

Kandera, J.
Influence of different forms of P2O5 and K2O on yields of clover crops.
Vplyv rôznych foriem P2O5 a K2o na úrody ďatelinovín.
Poľnohospodárstvo, vol. XIV, 1968, N. 11, pp. 907-912.

Top