Volume 35 (1989) - Issue 6

Michalík, I., Brindza, J., Ďurková, E.
Genotypic differences in the percentual representation of protein fractions in winter wheat grain.
Genotypové rozdiely v zastúpení frakcií bielkovín v zrne ozimnej pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 6, pp. 481-492.

Gallo, J.
The effect of various weed infestation in spring barley stands with and without herbicide use.
Vplyv rôznej zaburinenosti na porast jarného jačmeňa pri použití a bez použitia herbicídu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 6, pp. 493-507.

Bojas, Z.
Investigation herbicide use in maize stands with lucerne undercrop and their effect on forage yields.
Výzkum využití herbicidu v porostech kukuřice s podsevem vojtěšky a jejich vliv na výnos píce.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 6, pp. 508-518.

Habovštiak, J.
The effect of graded liming doses on meadow clover (Trifolium pratense L.) yields in alpine regions of Slovakia.
Vplyv stúpajúcich dávok vápnenia na úrody ďateliny lúčnej (Trifolium pratense L.) v horských oblastiach Slovenska.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 6, pp. 519-527.

Petrikovič, P., Pajtáš, M.
The efffect of various level of nutrition before calving on milk production in rist-calf cows.
Vplyv rozdielnej úrovne výživy pred otelením na produkciu mlieka u prvôstok.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 6, pp. 528-536.

Socha, S., Nový, J.
Analysis of repeatability coefficients for sow production and liter weight.
Analýza koeficientov opakovateľnosti pre plodnosť prasníc a hmotnosť vrhu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 6, pp. 537-544.

Barta, M., Jakubička, I., Fľak, P.
Female fertility, increase of live weight and area of hides in hybrids from recriprocal crossing of standard nutrias with black recessive nutrias.
Plodnosť samíc, rast živej hmotnosti a veľkosť kožiek hybridov pri recriprokom krížení štandarných nutrií s čiernymi recesívnymi nutriami.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 6, pp. 545-554.

Kliment, J., Žitný, J.
Morphogenesis of sexual system of New Zealand white race female rabbits. I. Developmental changes of follicles in postnatal period.
Morfogenéza pohlavnej sústavy králičíc novozélandského bieleho plemena. I. vývojové znaky folikulov v postnatálnom období.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 6, pp. 555-566.

Bastl, I.
On the fecundity of blue bream (Abramis ballerus L.) and wels (Silurus glanis L.) females.
K plodnosti pleskáča siného (Abramis ballerus L.) a sumca (Silurus glanis L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 35, 1989, no. 6, pp. 567-580.

Top