Volume 40 (1994) - Issue 7

Hraška, Š.
The relations of the anatomical-morphological sings of the wheats grain to the proteins.
Vzťahy anatomicko-morfologických znakov zrna pšenice k bielkovinám.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 7, pp. 481-487.

Užík, M.
Efficiency of natural and artificial selection on yield of red clover (Trifolium pratense L.)
Efektívnosť prírodnej a umelej selekcie na úrodu ďateliny lúčnej (Trifolium pratense L.).
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 7, pp. 488-500.

Šubová, D., Bugárová, Z., Lengyel, G.
Genetic determination of the androgenesis of selected genotypes of potato (Solanum tuberosum L.) and their wild species.
Genetická determinácia androgenézy vybraných genotypov zemiaka (Solanum tuberosum L.) a jeho divých druhov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 7, pp. 501-509

Hofbauerová, H., Danišová, C., Manová, A.
Determination of the trace amount of copper in the red pepper pulver.
Stanovenie stopových množstiev medi v mletej koreninovej paprike.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 7, pp. 510-515.

Michalík, I., Szabová, E., Urminská, D., Jaška, P.
Optimalization of cultivations of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis strains, the producers of bacterial proteases.
Optimalizácia podmienok kultivácie kmeňov Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis, producentov bakteriálnych proteáz.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 7, pp. 516-525.

Chrappa, V., Sabo, V., Boďa, K.
The effect of the feeding of quail´s manure cultivated by housefly larvae on the efficiency of japanese quails.
Vplyv skrmovania prepeličieho trusu kultivovaného larvami muchy domácej na úžitkovosť japonskej prepelice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 7, pp. 526-538.

Brouček, J., Tančin, V., Mihina, Š., Botto, Ľ., Tongeľ, P., Uhrinčať, M.
The effect of transport on responses, behaviour and production of calves.
Vplyv prepravy na reakcie, správanie a úžitkovosť teliat.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 40, 1994, no. 7, pp. 539-553.

Top