Volume 30 (1984) - Issue 1

Lichner, S., Zápotočný, V.
Effect of soil moisture and temperature on the intensity of emergence and growth of lucern.
Vplyv vlhkosti pôdy a teploty na intenzitu vzchádzania a rastu lucerny siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 1, pp. 3-9.

Juráň, C.
Numerical classfification of soils on the base of the complex pedological survey.
Numerické triedenie pôd na báze komplexného pôdoznaleckého prieskumu.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 1, pp. 10-19.

Fecenko, J., Hronec, O., Loncková, O.
Effect of air pollution on lead acumulation in plants.
Vplyv znečisteného ovzdušia na kumuláciu olova v rastlinách.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 1, pp. 20-28.

Šimko, J.
The effect of ß-indolylacetic acid on lucern yield.
Vplyv ß-indolyloctovej kyseliny na úrody lucerny siatej.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 1, pp. 29-33.

Raftaj, F.
The effect of the depth of plughing on the formation of tillers and grain of spring barley.
Vplyv hĺbky orby na tvorbu odnoží a zrna jarného jačmeňa.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 1, pp. 34-40.

Kovalčíková, M., Kovalčík, K., Brouček, J.
Correlationships between the behaviour and the physiological reaction of first-calf cows of different breeds at the same loading.
Vzťahy medzi správaním sa a fyziologickou reakciou prvôstok rôznych plemien pri rovnakej záťaži.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 1, pp. 41-49.

Paška, I.
Pig yield analysis at different intensity of selection.
Analýza úžitkovosti ošípaných pri rozdielnej intenzite selekcie.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 1, pp. 50-57.

Medvecký, D., Pelech, O., Horváthová, V.
Fattening of calves with milk mixture containing fortified bioflor without antibiotics and chemobiotics.
Výkrm teliat mliečnou zmesou bez antibiotík a chemobiotík fortifikovaný bioflórom.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 1, pp. 58-68.

Blaho, R.
The effect of intensive rearing on the growth of heifers of the Pinzgau breed and its crossbreds.
Vplyv intenzívneho odchovu na rast jalovíc pinzgauského plemena a jeho krížencov.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 1, pp. 69-79.

Sidor, E.
Evaluation of zootechnical work in pig fattening in meat realization according to carcass quality.
Vyhodnotenie zootechnickej práce vo výkrme ošípaných pri speňažovaní mäsa podľa jatočnej kvality.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 30, 1984, no. 1, pp. 80-88.

Top