Volume 13 (1967) - Issue 10

Hraško, J., Červenka, L.
In memoriam of professor Novák.
Za profesorom Novákom.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 10, pp. 721-723.

Kocúrik, Š.
Influence of molybdenum and copper on the content of nitrogen and pigments in the leaves of red clover [Trifolium Pratense (L.) ].
Vplyv molybdénu a medi na obsah dusíka a pogmentov v listoch ďateliny lúčnej (Trifolium Pratense L.).
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 10, pp. 724-734.

Vereš, A.
Influence of the growing conditions on furmint yields in the Tokaj region of CSSR.
Vplyv pestovateľských podmienok na úrody furmintu v Tokajskej oblasti ČSSR.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 10, pp. 735-743.

Mocik, A.
Contribution to the problem of the saturation of soils by exchangeable cations of the by pH saturated dependent electrolyte.
Príspevok k problému nasycovania zemín výmennými katiónmi v závislosti od pH nasycovacieho elektrolytu.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 10, pp. 744-749.

Gavora, J.
Study of changeability of some utility properties of the white thoroughbred pigs in Slovakia (part 2).
Štúdium premenlivosti niektorých úžitkových vlastností bielych ušľachtilých ošípaných na Slovensku (II. časť).
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 10, pp. 750-763.

Patka, J.
Contribution to the economic evaluation of liquidation of cattle trichophisis.
Príspevok k ekonomickému hodnoteniu likvidácie trichofýcie hovädzieho dobytka.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 10, pp. 764-770.

Šťasný, Z.
Some manifestations of the former social differentiation of peasantry with presnet-day members of co-operatives.
Niektoré prejavy bývalej sociálnej diferenciácie roľníctva u dnešných členov JRD.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 10, pp. 771-780.

Horváth, E.
To the funcion of the organizational systems in agricultural enterprieses.
K funkcii organizačných sústav poľnohospodárskych podnikoch.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 10, pp. 781-790.

Dobiaš, A., Ševečka, Ľ.
The growing of lucerne for hay and seed in Hungarian people's republic.
Pestovanie lucerny siatej na seno a semeno v maďarskej ľudovej republike.
Poľnohospodárstvo, vol. XIII, 1967, N. 10, pp. 791-800.

Top