Volume 27 (1981) - Issue 11

Hraška, Š., Brindza, J., Petrovič, J.
Genetic possibilities of increasing the content of proteins and essential amino acids in wheat grain.
Genetické možnosti zvýšenia obsahu bielkovín a esenciálnych aminokyselín v zrne pšenice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 11, pp. 961-965.

Kubjatko, F.
A study of the layering node of winter wheat in the course of the first stages of organogenesis.
Štúdium odnožovacieho uzla ozimnej pšenice v priebehu prvých etáp organogenézy.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 11, pp. 966-975.

Kandera, J.
Effect of climatic factors on grain yield and its quality in spring barley.
Vplyv poveternostných faktorov na úrody zrna a jeho kvalitu pri jarnom jačmeni.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 11, pp. 976-983.

Špánik, F.
Photosynthetically active radiation and potential biomass yields in the great vegetative period in Slovakia.
Fotosynteticky aktívne žiarenie a potenciálne úrody biomasy vo veľkom vegetačnom období na Slovensku.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 11, pp. 984-991.

Zaťko, J.
Effect of some elements of the basic agronomical practices on the grain yield of the winter wheat Amika.
Vplyv niektorých prvkov základnej agrotechniky na úrodu zrna ozimnej pšenice odrody Amika.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 11, pp. 992-999.

Grenčík, M.
A study of wheat thrips noxiousness.
Štúdium škodlivosti strapiek na pšenici.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 11, pp. 1000-1004

Kulich, J.
Possibilities of obtaining K2SO4 from cement works dust and verification of its agrochemical properties.
Možnosti získavania K2SO4 z cementárenských odpraškov a overenie jeho agrochemických vlastnotí.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 11, pp. 1005-1016.

Kováč, M., Horniaková, E., Šarniková, M.
Energy effect on the exploitation of calcium in mixed feeds for egg-laying hens.
Vplyv energie na využitie vápnika v kŕmnych zmesiach pre nosnice.
Agriculture (Poľnohospodárstvo), vol. 27, 1981, no. 11, pp. 1017-1024.

Top